ยื่นกู้ เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2561

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้ง กยศ. และ กรอ. เฉพาะเลขที่สัญญา 60/..59/..58/..57/... ที่ประสงค์ขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2561

ตรวจสอบรายชื่อ

รายงานความคืบหน้าของการเซ็นแบบยืนยัน 1/2561
หน่วย : วันที่

เซ็นแบบยืนยัน เสนอลงนาม ตรวจสอบเอกสาร แจ้งเอกสารมีปัญหา ตรวจสอบยอดเงิน ยื่นยันผ่านระบบ นำส่งธนาคาร คาดว่าเงินเข้า
10.07.61 12.07.61 13-15.07.61 13-17.07.61 16-20.07.61 23.07.61 25.07.61 08.61
11.07.61 13.07.61 16-20.07.61 16-21.07.61 21-23.07.61 25.07.61 31.07.61 08.61
12.07.61 16.07.61 17-20.07.61 17-22.07.61 25.07.61 26.07.61 31.07.61 08.61
24.07.61 26.07.61 1-5.08.61 2-6.08.61 7-9.08.61 10.08.61 14.08.61 08.61
25-26.07.61 31.07.61 6-8.08.61 9.08.61 10.08.61 14.08.61 16.08.61 08.61
8-9.08.61 14.08.61 15-16.08.61 17.08.61 20.08.61 21.08.61 24.08.61 09.61
10-15.08.61 16.08.61 17.08.61 18.08.61 20.08.61 22.08.61 24.08.61 10.61
               

แถบสีเขียว คือ ดำเนินการแล้ว
แถบสีเหลือง คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
แถบสีแดง คือ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ระยะเวลาเป็นเพียงการประมาณการของนักศึกษาที่เอกสารไม่มีปัญหา กรณีเอกสารมีปัญหาให้นับวันแก้ไขเป็นวันเซ็นแบบยืนยัน ช่วงเวลาก็จะเลยไปเรื่อย ๆ

 

​ตัวอย่างเลือกชั้นปี หลักสูตร คณะ

กรุณาปฏิบัติดังนี้

1. นำแบบฟอร์มขอกู้ยืมปี 2561 ส่งห้องกองทุนได้ทั้ง 2 วิทยาเขต เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังนี้
    เลขที่สัญญา 60/.. ส่งวันที่ 8-9 มกราคม 2561
    เลขที่สัญญา 59/.. ส่งวันที่ 10-11 มกราคม 2561
    เลขที่สัญญา 58/.. ส่งวันที่ 12-13 มกราคม 2561
    เลขที่สัญญา 57/.. และกู้ยืมเกินหลักสูตร ส่งวันที่ 15 มกราคม 2561

​2.  ยื่นกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th กู้ยืมแบบ กยศ.และ กรอ. ตั้งแต่วันที่่ 1 - 30 เมษายน 2561
(ก่อนยื่นตรวจสอบชื่อ - สกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หากมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อ กยศ./กรอ. 02-0164888 ก่อนยืนยัน

​3.  ขณะยื่นกรุณายื่นชั้นปี หลักสูตร คณะ ให้ถูกต้อง 

4.  เมื่อยื่นเสร็จ กด "บันทึก" พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมออกจาก www.studentloan.or.th จำนวน 1 แผ่น ตัวอย่างแบบคำขอกู้ยืม

5.  พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปลดล็อคลงทะเบียนล่วงหน้า และทำการลงทะเบียนผ่าน reg.kbu.ac.th ในวันที่ 5 - 26 กุมภาพันธ์ 2561

6.  เมื่อลงทะเบียน 1/2561 เรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลในใบแจ้งยอดจาก reg.kbu.ac.th มายื่นยอดค่าเล่าเรียน ที่ www.studentloan.or.th (คำเตือน ไม่มีค่าเกี่ยวเนื่อง)  ตัวอย่างการยื่นยอด 

​7. เตรียมเอกสารตาม กท.304 เพื่อเซ็นแบบยืนยัน ดังนี้

    7.1  คู่มือการกู้ยืม
​    7.2  ใบ กท.304 ภาคเรียนที่ 1/2561 เลขที่สัญญา 60/.. อยู่ในคู่มือหน้า 55 เลขที่สัญญา 59/..,58/...อยู่ในคู่มือหน้า 35 เลขที่สัญญา 57/.. รับที่กองทุน 
    7.3  ใบยื่นกู้ยืมที่พิมพ์ออกจาก www.studentloan.or.th จำนวน 1 แผ่น
    7.4  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
​    7.4  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีการออมเงินชื่อของนักศึกษา ตั้งแ่เดือน มกราคม 2561 ถึง วันที่เซ็นแบบยืนยัน ตามตารางดังนี้

ยอดจำนวนเงินออมตามเดือนที่นักศึกษาเซ็นแบบยืนยันของภาคเรียนที่ 1/2561

กองทุนทำการตรวจยอดเงินออมในสมุดบัญชีตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 จนถึงเดือนที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2561

เดือนที่ออม

เลขที่สัญญา 57/...

เลขที่สัญญา 58/...

เลขที่สัญญา 59/...

เลขที่สัญญา 60/...

มค. 61

2,220.00 1,500.00 780.00 60.00
กพ.61 2,280.00 1,560.00 840.00 120.00
มีค.61 2,340.00 1,620.00 900.00 180.00
เมย.61 2,400.00 1,680.00 960.00 240.00
พค.61 2,460.00 1,740.00 1,020.00 300.00
มิย.61 2,520.00 1,800.00 1,080.00 360.00
กค.61 2,580.00 1,860.00 1,140.00 420.00
สค.61 2,640.00 1,920.00 1,200.00 480.00

​  ** หากไม่ทำการปรับสมุด หรือทำการออมตามยอดทุกเดือนที่กำหนด กรุณาเขียนบทความต่อไปนี้ (บทความไม่ออมเงิน)
*** กรณีนักศึกษาไม่ปรับสมุดทุกเดือน แล้วไปขอ statement ที่ธนาคารทำให้เสียค่าใช้จ่าย จะโดนเขียนบทความ 2 จบ เนื่องจากไม่แนะนำให้มีการเสียเงินในกรณีนี้
    7.5  แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ทำในภาคเรียนที่ 2/2560 (ทำกิจกรรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน 60 - มิถุนายน 61) จำนวน 18 ชั่วโมง

    7.6  สำเนาแบบยืนยันภาคล่าสุด คือภาคเรียนที่ 2/2560 หรือ กรณีกู้ยืม 3/2560 ให้ใช้แบบยืนยัน 3/2560 จำนวน 1 แผ่น
           รับอีกครั้ง
                  วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
                  วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
                  พ้นกำหนดนี้ติดต่อรับวันเซ็นแบบยืนยัน

 

    7.7  สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 แผ่น

​    7.8 บัตรประชาชนตัวจริง และบัตรนักศึกษาตัวจริง

​    7.9 ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม

    7.10 แบบฝึกหัด และเรียงความ นำส่งวันรับแบบยืนยัน 2/2560

8.  เตรียมเซ็นแบบย้ืนยัน 1/2561 กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกระโปรงสั่นกว่าระดับเข่า ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ห้ามใส่รองเท้าแตะ ห้ามสวมผ้าฮิญาบที่มีสีสัน อนุญาตเฉพาะ สีขาว สีกรม สีดำ เท่านั้น กรุณาตรงต่อเวลาที่กำหนดเปิดรับบัตรคิว เวลา 09.00 - 15.00 น. กำหนดแจกบัตรคิววันละ 300 คิว อาจมีเพิ่มแล้วแต่สถานการณ์ ติดต่อเซ็น ดังนี้

รอบเดียว           วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 เซ็นแบบยืนยันวันที่  5 - 6 กรกฎาคม 2561

                        วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ เซ็นแบบยืนยันวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561
รอบสุดท้าย
                        วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องกองทุน เซ็นแบบยืนยันวันที่  26 กรกฎาคม 2561
                        วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ เซ็นแบบยืนยันวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561

 

                          **นักศึกษาที่มีส่วนต่างจ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเพื่อชำระก่อนกำหนด มิฉะนั้นถูกปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย**

หากนักศึกษาจะมีการเพิ่มเติม เพิกถอนรายวิชา กรุุณาเพิ่มถอนให้เรียบร้อยก่อนติดต่อเซ็นแบบยืนยัน และนักศึกษาทุนอื่น นอกเหนือจากทุนกู้ยืม หากยังไม่ทำการตัดทุนในระบบ กรุณานำใบแจ้งยอดให้ผู้ดูแลทุนเซ็นว่าได้ทุนประเภทใด และติดต่อศูนย์ SASC เพื่อคำนวณยอดที่ต้องการกู้ยืม พร้อมถ่ายสำเนาแนบให้กองทุนกู้ยืมจำนวน 1 แผ่น