ยื่นกู้ เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2562

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้ง กยศ. และ กรอ. เฉพาะเลขที่สัญญา 61/..60/..59/..58/.. ที่ประสงค์ขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2562

ตรวจสอบรายชื่อ 

​ตัวอย่างเลือกชั้นปี หลักสูตร คณะ

กรุณาปฏิบัติดังนี้

1. นำแบบฟอร์มขอกู้ยืมปี 2562 ส่งห้องกองทุนได้ทั้ง 2 วิทยาเขต เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังนี้
    เลขที่สัญญา 61/.. ส่งวันที่ 7-8 มกราคม 2562
    เลขที่สัญญา 60/.. ส่งวันที่ 9-10 มกราคม 2562
    เลขที่สัญญา 59/.. ส่งวันที่ 11-12 มกราคม 2562
    เลขที่สัญญา 58/.. และกู้ยืมเกินหลักสูตร ส่งวันที่ 14 มกราคม 2562

​2.  ยื่นกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th กู้ยืมแบบลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) และ แบบลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ตั้งแต่ ... เมษายน 2562
(ก่อนยื่นตรวจสอบชื่อ - สกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หากมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อ กยศ./กรอ. 02-0164888 ก่อนยืนยัน

​3.  ขณะยื่นกรุณายื่นชั้นปี หลักสูตร คณะ ให้ถูกต้อง 

4.  เมื่อยื่นเสร็จ กด "บันทึก" พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมออกจาก www.studentloan.or.th จำนวน 1 แผ่น ตัวอย่างแบบคำขอกู้ยืม

5.  พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปลดล็อคลงทะเบียนล่วงหน้า และทำการลงทะเบียนผ่าน reg.kbu.ac.th ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2562

6.  เมื่อลงทะเบียน 1/2562 เรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลในใบแจ้งยอดจาก reg.kbu.ac.th มายื่นยอดค่าเล่าเรียน ที่ www.studentloan.or.th (คำเตือน ไม่มีค่าเกี่ยวเนื่อง)  ตัวอย่างการยื่นยอด 

​7. เตรียมเอกสารตาม กท.304 เพื่อเซ็นแบบยืนยัน ดังนี้

    7.1  คู่มือการกู้ยืม
​    7.2  ใบ กท.304 ภาคเรียนที่ 1/2562 
           เลขที่สัญญา 61/.. อยู่ในคู่มือหน้า 57 
           เลขที่สัญญา 60/..อยู่ในคู่มือหน้า 53 
           เลขที่สัญญา 59/..  อยู่ในคู่มือหน้า 37
           เลขที่สัญญา 
58/...อยู่ในคู่มือหน้า 36 
    7.3  ใบยื่นกู้ยืมที่พิมพ์ออกจาก www.studentloan.or.th จำนวน 1 แผ่น (ลงชื่อไม่ต้องมีคำนำหน้าให้เรียบร้อย)
    7.4  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
    7.5  แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ทำในภาคเรียนที่ 2/2561 (ทำกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 61 - พฤษภาคม 62) จำนวน 18 ชั่วโมง
กรณีนักศึกษาไม่ได้กู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวนจิตอาสาต้องทำให้ครบ 36 ชั่วโมง

​    7.6 กรณีไม่เข้าประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ทำกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มจำนวน 4 ชั่วโมง (ซ้ำกิจกรรมกับ 18 ชั่วโมงได้ แต่ต้องไม่ซ้ำสถานที่การทำกิจกรรม)
(นักศึกษาที่เข้าประชุมจะมีตราปั้มคำว่า KBULOAN อยู่ในคู่มือใบ กท.304 ภาคเรียนที่ 1/2562)
    7.7  หลักฐานการออมเงิน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนที่ทำการเซ็นแบบยืนยัน
           7.7.1 กรณีออมกับสมุดบัญชี ใช้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารถ่ายเอกสารหน้าที่มีชื่อนักศึกษา และหน้าที่ทำการออมตามเดือนที่กำหนด ถ่ายให้เห็นเลขหน้าสมุดบัญชีทุกแผ่น
           7.7.2 กรณีออมกับ app krungthai next (กรุงไทย next) หรือ mobile banking ขอ statement ผ่านระบบพิมพ์ออกมาตามเดือนที่กำหนด (ห้ามขอที่ธนาคารเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย)
           7.7.3 กรณีออมกับ กอช. เปิด app กอช. เข้ารหัสผ่าน เลือกบัญชีของฉัน เพื่อตรวจสอบชื่อ-สกุล (อาจารย์เป็นผู้คลิกเงินออมของฉันเอง) ยอดล่าสุดบรรทัดเงินสะสมต้องมียอดเท่ากับเดือนนั้น ๆ ที่กำหนด

ยอดจำนวนเงินออมตามเดือนที่นักศึกษาเซ็นแบบยืนยันของภาคเรียนที่ 1/2562

กองทุนทำการตรวจยอดเงินออมในสมุดบัญชีตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 จนถึงเดือนที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2562

เดือนที่ออม

เลขที่สัญญา 58/...

เลขที่สัญญา 59/...

เลขที่สัญญา 60/...

เลขที่สัญญา 61/...

มค. 62

2,220.00 1,500.00 780.00 60.00
กพ.62 2,280.00 1,560.00 840.00 120.00
มีค.62 2,340.00 1,620.00 900.00 180.00
เมย.62 2,400.00 1,680.00 960.00 240.00
พค.62 2,460.00 1,740.00 1,020.00 300.00
มิย.62 2,520.00 1,800.00 1,080.00 360.00
กค.62 2,580.00 1,860.00 1,140.00 420.00
สค.62 2,640.00 1,920.00 1,200.00 480.00

​  ** หากไม่ทำการปรับสมุด หรือทำการออมตามยอดทุกเดือนที่กำหนด กรุณาทำกิจกรรมจิตอาสาในเดือนที่ไม่ได้ทำการออม หรือไม่ทำการปรับสมุด จำนวน 1 กิจกรรม  ใช้แบบฟอร์มนี้ http://loan.kbu.ac.th/home/node/488 ชื่อแบบฟอร์ม กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ กรณีที่นักศึกษาไม่ออมเงิน ไม่ปรับสมุดเงินออม
*** กรณีนักศึกษาไม่ปรับสมุดทุกเดือน แล้วไปขอ statement ที่ธนาคารทำให้เสียค่าใช้จ่าย ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มจากปกติ 2 เท่า เนื่องจากไม่แนะนำให้มีการเสียเงินในกรณีนี้

ตารางการทำกิจกรรมจิตอาสาในกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ประเภท กู้ปกติ ไม่เข้าประชุม

ไม่ออมเงิน ไม่ปรับสมุดเงินออม

(สามารถทำกิจกรรมซ้ำได้ แต่ต้องไม่ซ้ำสถานที่ของกิจกรรม 18 ชั่วโมง)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จำนวนการทำกิจกรรมจิตอาสา 18 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม

ตัวอย่างเช่น นายออมทรัพย์ ไม่เข้าประชุม และไม่ออมเงินเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ไปเริ่มออมเดือนมีนาคม 2562 จนถึงวันเซ็นแบบ
นายออมทรัพย์ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมดคือ 18 ชั่วโมง(กู้ปกติ) + 4 ชั่วโมง (ไม่เข้าประชุม) + 2 กิจกรรม (ไม่ออม ไม่ปรับสมุด 2 เดือน) เป็นต้น

          นายออมทรัพย์ ทำกิจกรรม 18 ชั่วโมง (กู้ปกติ) ดังนี้

                   กิจกรรมที่ 1 บริจาคร่างกาย ที่สภากาชาดไทย จำนวน 4 ชั่วโมง เมื่อเดือนตุลาคม 2561

                   กิจกรรมที่ 7 อาสาสมัคร ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 9 ชั่วโมง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

                   กิจกรรมที่ 5 การดูแล ที่ บ้านพักคนชรา จำนวน 6 ชั่วโมง เมื่อเดือนธันวาคม 2561

          เนื่องจากไม่เข้าประชุม ต้องทำอีก 4 ชั่วโมง ซ้ำกิจกรรมได้ แต่ไม่ซ้ำสถานที่ ใช้แบบฟอร์มเดียวกับกิจกรรมที่ทำปกติ

                   กิจกรรมที่ 1 บริจาคร่างกาย ที่ เกษมบัณฑิตร่มเกล้า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (จะเห็นว่าซ้ำกิจกรรม แต่ไม่ซ้ำสถานที่)

          ไม่ออมเงินเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2562 ทำอีก 2 กิจกรรม แบบฟอร์มที่ใช้ http://loan.kbu.ac.th/home/node/488 ชื่อแบบฟอร์ม กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ กรณีที่นักศึกษาไม่ออมเงิน ไม่ปรับสมุดเงินออม

                   กิจกรรมที่ 5 การดูแล ที่บ้านเด็กอ่อนพญาไท เมื่อเดือนมีนาคม 2562 (จะเห็นว่าซ้ำกิจกรรม แต่ไม่ซ้ำสถานที่)

                   กิจกรรมที่ 2 ทำความสะอาด ที่วัดปากบ่อ เมื่อเดือนมีนาคม 2562

นายออมทรัพย์ก็ได้ทำกิจกรรมครบเรียบร้อยสามารถกู้ยืมต่อในปี 2562 ได้

** เริ่มออมตอนนี้ยังทัน**

    7.8  สำเนาแบบยืนยันภาคล่าสุด คือภาคเรียนที่ 2/2561 หรือ กรณีกู้ยืม 3/2561 ให้ใช้แบบยืนยัน 3/2561 (เปิดในมือถือผ่าน reg.kbu.ac.th ในวันเซ็นแบบยืนยัน)
           สามารถดาวน์โหลดของภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และดาวน์โหลดของภาคเรียนที่ 3/2561 ได้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

    7.9  สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารให้เรียบร้อย) ถ่ายเอกสารจากบัตรประชาชนตัวจริงใบล่าสุด

    7.10 หนังสือรับทราบผลการอนุมัติ (เฉพาะนักศึกษาเลขที่สัญญา 61/... คณะพยาบาลศาสตร์) ดาวน์โหลดหนังสือ นักศึกษาให้ผู้ค้ำประกันลงนาม พร้อมแนบบัตรประชุาชนผู้ค้ำประกัน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 แผ่น

​    7.11 บัตรประชาชนตัวจริง เพื่อใช้ดูวันออกบัตร และวันหมดอายุ (กรณีบัตรหลายใบให้ใช้บัตรประชาชนที่ทำล่าสุด)

​    7.12 ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม

8.  เตรียมเซ็นแบบย้ืนยัน 1/2562 กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกระโปรงสั่นกว่าระดับเข่า ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ห้ามใส่รองเท้าแตะ ห้ามสวมผ้าฮิญาบที่มีสีสัน อนุญาตเฉพาะ สีขาว สีกรม สีดำ เท่านั้น กรุณาตรงต่อเวลาที่กำหนดเปิดรับบัตรคิว เวลา 09.00 - 15.00 น. กำหนดแจกบัตรคิววันละ 300 คิว อาจมีเพิ่มแล้วแต่สถานการณ์ ติดต่อเซ็น ดังนี้

รอบ 1 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีการเพิ่มเติม-เพิกถอน รายวิชา)
                       
วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 เซ็นแบบยืนยันวันที่  .............

                        วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ เซ็นแบบยืนยัน................

รอบ 2 (สำหรับนักศึกษาที่ทำการเพิ่มเติม-เพิกถอน รายวิชา เรียบร้อยแล้ว)
                        
วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 เซ็นแบบยืนยันวันที่  .............

                        วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ เซ็นแบบยืนยัน................

                          **นักศึกษาที่มีส่วนต่างจ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเพื่อชำระก่อนกำหนด มิฉะนั้นถูกปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย**

หากนักศึกษาจะมีการเพิ่มเติม เพิกถอนรายวิชา กรุุณาเพิ่มถอนให้เรียบร้อยก่อนติดต่อเซ็นแบบยืนยัน และนักศึกษาทุนอื่น นอกเหนือจากทุนกู้ยืม หากยังไม่ทำการตัดทุนในระบบ กรุณานำใบแจ้งยอดให้ผู้ดูแลทุนเซ็นว่าได้ทุนประเภทใด และติดต่อศูนย์ SASC เพื่อคำนวณยอดที่ต้องการกู้ยืม พร้อมถ่ายสำเนาแนบให้กองทุนกู้ยืมจำนวน 1 แผ่น