ยื่นกู้ เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้ง กยศ. และ กรอ. เฉพาะเลขที่สัญญา 59/..,58/..,57/...56/... ที่ประสงค์ขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2560
ตรวจสอบรายชื่อ

กรุณาใช้ gmail.com ในการเข้าขอรหัสผ่าน OTP

ขั้นตอนการกู้ยืมนักศึกษาเก่าในสถาบัน ที่ประสงค์ขอกู้ยืมปี 60

​ตัวอย่างเลือกชั้นปี หลักสูตร คณะ

วิธีการดูผลการเรียนเพื่อการกู้ยืมในปี 2560

วงเงินกู้ยืมของแต่ละคณะ/สาขา

กรุณาปฏิบัติดังนี้

​1.  ยื่นกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th กู้ยืมแบบ กยศ. ตั้งแต่วันที่่ 2 - 15 พฤษภาคม 2560 กู้ยืมแบบ กรอ.วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2560

ขยายระยะเวลาเปิดยื่นกู้ยืมผ่านระบบรอบที่ 2 ดังนี้
     กู้ยืมแบบ กยศ. ยื่นกู้ได้วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
     กู้ยืมแบบ กรอ. ยื่นกู้ได้วันที่ 1 - 5 กันยายน 2560
(ก่อนยื่นตรวจสอบชื่อ - สกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หากมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อ กยศ./กรอ. 02-0164888 ก่อนยืนยัน

​2.  ขณะยื่นกรุณายื่นชั้นปี หลักสูตร คณะ ให้ถูกต้อง 

3.  เมื่อยื่นเสร็จ กด "บันทึก" พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมออกจาก www.studentloan.or.th จำนวน 1 แผ่น ตัวอย่างแบบคำขอกู้ยืม

​4.  จากนั้น 2 วันทำการ นำแบบคำขอกู้ยืมที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมคู่มือการกู้ยืม มาติดต่อเพื่อขอรับ กท.304 เริ่ม  กู้ยืมแบบ กยศ. วันที่ 2 - 15 พฤษภาคม 2560 (กรอ.17 - 31 พฤษภาคม 2560)... 

5.  พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปลดล็อคลงทะเบียนล่วงหน้า และทำการลงทะเบียนผ่าน reg.kbu.ac.th ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ลงทะเบียนล่วงหน้าครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560

6.  เมื่อลงทะเบียน 1/2560 เรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลในใบแจ้งยอดจาก reg.kbu.ac.th มายื่นยอดค่าเล่าเรียน ที่ www.studentloan.or.th (คำเตือน ไม่มีค่าเกี่ยวเนื่อง)  ตัวอย่างการยื่นยอด  (กยศ. ยื่นยอดได้วันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2560) (กรอ. ยื่นยอดได้วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2560 )

​7. เตรียมเอกสารตาม กท.304 เพื่อเซ็นแบบยืนยัน ดังนี้

    7.1  คู่มือการกู้ยืม
​    7.2  ใบ กท.304 ภาคเรียนที่ 1/2560 เลขที่สัญญา 59 และ 58/.. อยู่ในคู่มือหน้า 32 เลขที่สัญญา 57/..,56/.. รับที่กองทุน 
    7.3  ใบยื่นกู้ยืมที่พิมพ์ออกจาก www.studentloan.or.th
​    7.4  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีการออมเงินชื่อของนักศึกษา ตั้งแ่เดือน มกราคม 2560 ถึง วันที่เซ็นแบบยืนยัน ตามตารางดังนี้

ยอดจำนวนเงินออมตามเดือนที่นักศึกษาเซ็นแบบยืนยันของภาคเรียนที่ 1/2560

กองทุนทำการตรวจยอดเงินออมในสมุดบัญชีตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 จนถึงเดือนที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2560

เดือนที่ออม

เลขที่สัญญา 56/...

เลขที่สัญญา 57/...

เลขที่สัญญา 58/...

เลขที่สัญญา 59/...

มค. 60

2,460.00 1,500.00 780.00 60.00
กพ.60 2,520.00 1,560.00 840.00 120.00
มีค.60 2,580.00 1,620.00 900.00 180.00
เมย.60 2,640.00 1,680.00 960.00 240.00
พค.60 2,700.00 1,740.00 1,020.00 300.00
มิย.60 2,760.00 1,800.00 1,080.00 360.00
กค.60 2,820.00 1,860.00 1,140.00 420.00
สค.60 2,880.00 1,920.00 1,200.00 480.00

​  ** หากไม่ทำการปรับสมุด หรือทำการออมตามยอดทุกเดือนที่กำหนด กรุณาเขียนบทความต่อไปนี้ (บทความไม่ออมเงิน)
    7.5  แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ทำในภาคเรียนที่ 2/2559 (ทำกิจกรรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน 59 - มิถุนายน 60) จำนวน 18 ชั่วโมง 

​    7.6  แบบฝึกหัด 3 ข้อที่กำหนด ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด และหัวข้อเรียงความตามชั้นปี ดังนี้​

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อหัวข้อเขียนเรียงความ

1

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 59 หลักสูตร 3 ปี 4 ปี 5 ปี

กองทุนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

2

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 58 หลักสูตร ปี 4 ปี 5 ปี

มุ่งมั่นฝึกออม สร้างวินัยชำระหนี้

3

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 57 หลักสูตร  4 ปี 5 ปี
​รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 59 หลักสูตร 2 ปี
 

ใช้เงินกู้ให้คุ้มค่ากับการศึกษาเพื่อสร้างอนาคต

4

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 56 หลักสูตร  4 ปี 5 ปี
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 58 หลักสูตร 2 ปี
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 57 หลักสูตร ปี 
 

ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการชำระหนี้คืน
(นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 ไม่กู้ยืมต่อ 2560 เขียนเรียงความส่งภายในเดือนมกราคม 2560)

    7.7  สำเนาแบบยืนยันภาคล่าสุด คือภาคเรียนที่ 2/2559 จำนวน 1 แผ่น 
    7.8  สำเนาสัญญาที่เซ็นภาคเรียนแรก จำนวน 1 แผ่น (เฉพาะนักศึกษาที่อายุไม่ถึง 20 ปี ณ วันเซ็นแบบยืนยัน)

    7.9  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น
​    7.10 สำเนาทะเบียนบ้านผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 1 แผ่น (เฉพาะนักศึกษาที่อายุไม่ถึง 20 ปี ณ วันเซ็นแบบยืนยัน)
    7.11 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 แผ่น (เฉพาะนักศึกษาที่อายุไม่ถึง 20 ปี ณ วันเซ็นแบบยืนยัน)
​    7.12 บัตรนักศึกษาตัวจริง
​    7.13 ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม

8.  เตรียมเซ็นแบบย้ืนยัน 1/2560 กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกระโปรงสั่นกว่าระดับเข่า ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ห้ามใส่รองเท้าแตะ ห้ามสวมผ้าฮิญาบที่มีสีสัน อนุญาตเฉพาะ สีขาว สีกรม สีดำ เท่านั้น กรุณาตรงต่อเวลาที่กำหนดเปิดรับบัตรคิว เวลา 09.00 - 15.00 น. กำหนดแจกบัตรคิววันละ 300 คิว อาจมีเพิ่มแล้วแต่สถานการณ์ ติดต่อเซ็น ดังนี้

รอบที่ 1             วิทยาเขตพัฒนาการ เซ็นแบบยืนยันวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 
                       วิทยาเขตร่มเกล้า เซ็นแบบยืนยันวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2560

รอบที่ 2            วิทยาเขตร่มเกล้าในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ เวลา 09.00 - 15.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)

รอบที่ 3           ทั้ง 2 วิทยาเขต ณ ห้องกองทุนกู้ยืม วันที่ 13 - 20 กันยายน 2560 (ยกเว้นวันอาทิตย์)
                     
                          **นักศึกษาที่มีส่วนต่างจ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเพื่อชำระก่อนกำหนด มิฉะนั้นถูกปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากยังไม่พร้อมที่เซ็นรอบ 2 ติดต่อเพื่อทราบยอดที่ต้องชำระก่อน**

หากนักศึกษาจะมีการเพิ่มเติม เพิกถอนรายวิชา กรุุณาเพิ่มถอนให้เรียบร้อยก่อนติดต่อเซ็นแบบยืนยัน และนักศึกษาทุนอื่น นอกเหนือจากทุนกู้ยืม กรุณานำใบแจ้งยอดให้ผู้ดูแลทุนเซ็นว่าได้ทุนประเภทใด และติดต่อศูนย์ SASC พื่อคำนวณยอดที่ต้องการกู้ยืม พร้อมถ่ายสำเนาแนบให้กองทุนกู้ยืมจำนวน 1 แผ่น