ยื่นกู้ เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2561

 

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมต่อภาคเรียนที่ 2/2561 ทั้ง กยศ. และ กรอ. ทุกเลขที่สัญญา

ตรวจสอบรายชื่อ
ขั้นตอนการกู้ยืมกรุณาปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ยื่นกู้ผ่าน www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2561 พร้อมทั้งพิมพ์ใบยื่นกู้ออกทันที่ที่บันทึกจำนวน 1 แผ่น พร้อมลงชื่อไม่ต้องมีคำนำหน้า 
2. กรอก แบบประเมินกองทุน  เปิดประเมินในวันประชุม วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เท่านั้น
   ทุกคนสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องรอขั้นตอนอื่น ๆ กรุณากรอกแบบประเมินก่อนการเซ็นแบบยืนยัน
3. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน และทำการลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th วันที่ 17-29 กันยายน 2561
4. ยื่นยอดลงทะเบียนเรียนผ่าน www.studentloan.or.th ตัวอย่างการยื่นยอด
การยื่นยอดให้ยื่นยอดค่าเล่าเรียนให้ยื่นยอดเต็มจำนวนที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ใช่ยอดค่าลงทะเบียนที่หักทุนต่าง ๆ ยอดที่หักทุนต่าง ๆ จะใช้ในตอนเซ็นแบบยืนยันเท่านั้น
5. เตรียมเอกสารเพื่อเซ็นแบบยืนยัน 2/2561 กรุณาเตรียมให้ครบก่อนวันเซ็นแบบยืนยัน
    5.1  คู่มือการกู้ยืม
​    5.2  ใบ กท.304
          5.2.1  .​เลขที่สัญญา57/.. รับในวันที่ทำการเซ็นแบบยืนยัน2/2561 
          5.2.2  เลขที่สัญญา 61/..(คู่มือหน้า 58)
          5.2.3  เลขที่สัญญา 60/.. (คู่มือหน้า 54)
          5.2.4  เลขที่สัญญา 59/..58/..(คู่มือหน้า 36)        
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะความประสงค์ขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2561 (Summer) คำอธิบายการกู้ของ 3/2561

    5.3 ใบยื่นกู้ที่พิมพ์ออกจากระบบ www.studentloan.or.th จำนวน 1 แผ่น ลงชื่อให้เรียบร้อยไม่มีคำนำหน้า
    5.4 สำเนาแบบยืนยัน 1/2561 พิมพ์ได้จาก reg.kbu.ac.th วิธีการพิมพ์สำเนาแบบยืนยัน
    5.5  แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของภาคเรียนที่ 1/2561 ทำกิจกรรมระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2561 จำนวน 18 ชั่วโมง  แบบฟอร์มจิตอาสา http://loan.kbu.ac.th/home/node/479
​          (นักศึกษาที่ไม่กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2562 ไม่ต้องส่งกิจกรรมจิตอาสาในการเซ็นครั้งนี้ เช่นนักศึกษาเลขที่สัญญา 57/และ 58/.. หมดหลักสูตรการกู้ยืมแล้วไม่ต้องส่งกิจกรรมจิตอาสา)
    5.6  สำเนาสมุดบัญชีออมเงิน ถ่ายหน้าที่ชื่อ - สกุล และหน้าที่ปรับสมุดตั้งแต่เดือน ก.ย. - เดือนที่เซ็นแบบยืนยัน 2/2561
ตารางการออมเงินของการเซ็นแบบยืนยัน 2/2561  บทความออมเงิน (นักศึกษาเลขที่สัญญา 61/.. ยังไม่ต้องมีข้อนี้)

เดือนที่ออม เลขที่สัญญา 57/... เลขที่สัญญา 58/.. เลขที่สัญญา 59/.. เลขที่สัญญา 60/.. เลขที่สัญญา 61/.. (เริ่มออม ม.ค.62)
ก.ย.61 2,700.00 1,980.00 1,260.00 540.00 -
ต.ค.61 2,760.00 2,040.00 1,320.00 600.00 -
พ.ย.61 2,820.00 2,100.00 1,380.00 660.00 -
ธ.ค.61 2,880.00 2,160.00 1,440.00 720.00 -

     5.8  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรให้เรียบร้อย ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม
     5.9  หนังสือรับทราบผลการอนุมัติ (เฉพาะนักศึกษาเลขที่สัญญา 61/...) ดาวน์โหลดหนังสือ นักศึกษาให้ผู้ค้ำประกันลงนาม พร้อมแนบบัตรประชุาชนผู้ค้ำประกัน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 แผ่น
​     5.10  การแต่งกายในวันเซ็นแบบยืนยัน สวนชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่กระโปรงสั้นกว่าระดับเข่า ห้ามใส่กางเกงยีนส์ นักศึกษามุสลิม ผ้าฮิญาบ ใช้ได้เฉพาะ สีขาว สีดำ สีกรมท่า เท่านั้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อยนักศึกษากรุณาติดต่อในวันถัดไปที่สามารถแต่งกายเรียบร้อย หากถูกบันทึกประวัติการแต่งกายไม่เรียบร้อยครบ 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิการกู้ยืมทันที

6.  เตรียมเซ็นแบบย้ืนยัน 2/2561 กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกระโปรงสั่นกว่าระดับเข่า ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ห้ามใส่รองเท้าแตะ ห้ามสวมผ้าฮิญาบที่มีสีสัน อนุญาตเฉพาะ สีขาว สีกรม สีดำ เท่านั้น กรุณาตรงต่อเวลาที่กำหนดเปิดรับบัตรคิว เวลา 09.00 - 15.00 น. กำหนดแจกบัตรคิววันละ 300 คิว อาจมีเพิ่มแล้วแต่สถานการณ์ ติดต่อเซ็น ดังนี้

    6.1 (รอบที่ 1) สำหรับนักศึกษาทุกเลขที่สัญญา ที่ไม่มีการเพิ่มถอน และที่ทำการเพิ่มถอนเรียบร้อยแล้ว
               วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2561  วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 09.00 - 15.00 น.
               วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561 วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
          (รอบที่ 2) สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเพิ่มถอนเรียบร้อยแล้ว
               วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561  วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 09.00 - 15.00 น.
               วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
          (รอบที่ 3) นักศึกษาทุกกรณีที่ยังไม่ติดต่อเซ็นแบบยืนยัน
               วันที่ 20 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 09.00 - 15.00 น.

ปล.การเซ็นแบบยืนยันช้ามีผลทำให้เงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพเข้าช้าและไม่ต่อเนื่อง