ยื่นกู้ เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2560

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมต่อภาคเรียนที่ 2/2560 ทั้ง กยศ. และ กรอ. ทุกเลขที่สัญญา
ตรวจสอบรายชื่อ (ประมาณเดือนกันยายน 2560)
ขั้นตอนการกู้ยืมกรุณาปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ยื่นกู้ผ่าน www.studentloan.or.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบยื่นกู้ออกทั้นที่ที่บันทึก 
    สำหรับ กยศ. เริ่ม 5 - 15 กันยายน 2560 สำหรับ กรอ. เริ่ม 1 - 15 กันยายน 2560
2. กรอกแบบประเมินกองทุนผ่าน loan.kbu.ac.th วันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึงก่อนเซ็นแบบยืนยัน 2/2560
   ทุกคนสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องรอขั้นตอนอื่น ๆ กรุณากรอกแบบประเมินก่อนการเซ็นแบบยืนยัน
3. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน และทำการลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th วันที่ 18-30 กันยายน 2560
4. ยื่นยอดลงทะเบียนเรียนผ่าน www.studentloan.or.th ตัวอย่างการยื่นยอด 
กรณีที่ใบแจ้งยอดมียอดเงินของภาคเรียนที่ 1/2560 มาด้วยเป็นกรณีที่เงิน 1/2560 ค่าเล่าเรียนยังไม่เข้า แต่การยื่นยอดให้ยื่นเฉพาะยอดของ 2/2560 เท่านั้น ไม่ต้องนำภาค 1/2560 มารวมด้วย
5. เตรียมเอกสารเพื่อเซ็นแบบยืนยัน 2/2560 กรุณาเตรียมให้ครบก่อนวันเซ็นแบบยืนยัน
    5.1  คู่มือการกู้ยืม
​    5.2 ใบ กท.304 เลขที่สัญญา 56/..,57/.. รับในวันที่ทำการเซ็นแบบยืนยัน2/2560 เลขที่สัญญา 60/..59/..58/.. อยู่ในคู่มือกองทุน
    5.3 ใบยื่นกู้ที่พิมพ์ออกจากระบบ www.studentloan.or.th จำนวน 1 แผ่น ลงชื่อให้เรียบร้อย
    5.4 สำเนาแบบยืนยัน 1/2560 นำคู่มือรับได้ที่ห้องกองทุน ดังนี้
          วันที่ ...........................2560  วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 09.00 - 15.00 น.
          วันที่ ............................ 2560 วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 09.00 - 15.00 น.
          
    5.5  แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของภาคเรียนที่ 1/2560 ทำกิจกรรมระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2560 จำนวน 18 ชั่วโมง  แบบฟอร์มจิตอาสา ................
​          (นักศึกษาที่ปี 2561 ไม่กู้ยืมต่อ ไม่ต้องส่งกิจกรรมจิตอาสาในการเซ็นครั้งนี้ เช่นนักศึกษาเลขที่สัญญา 57/.. หมดหลักสูตรการกู้ยืมแล้วไม่ต้องส่งกิจกรรมจิตอาสา)
    5.6  สำเนาสมุดบัญชีออมเงิน ถ่ายหน้าที่ชื่อ - สกุล และหน้าที่ปรับสมุดตั้งแต่เดือน ก.ย. - เดือนที่เซ็นแบบยืนยัน 2560
ตารางการออมเงินของการเซ็นแบบยืนยัน 2/2560   บทความออมเงิน (นักศึกษาเลขที่สัญญา 60/.. ยังไม่ต้องมีข้อนี้)

เดือนที่ออม เลขที่สัญญา 56/... เลขที่สัญญา 57/.. เลขที่สัญญา 58/.. เลขที่สัญญา 59/.. เลขที่สัญญา 60/.. (เริ่มออม ม.ค.61)
ก.ย.60 2,490.00 1,980.00 1,260.00 540.00 -
ต.ค.60 3,000.00 2,040.00 1,320.00 600.00 -
พ.ย.60 3,060.00 2,100.00 1,380.00 660.00 -
ธ.ค.60 3,120.00 2,160.00 1,440.00 720.00 -

     5.7  บัตรประชาชน บัตรนักศึกษา ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม
​     5.8  การแต่งการในวันเซ็นแบบยืนยัน สวนชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่กระโปรงสั้นกว่าระดับเข่า ห้ามใส่กางเกงยีนส์ นักศึกษามุสลิม ผ้าฮิญาบ ใช้ได้เฉพาะ สีขาว สีดำ สีกรมท่า เท่านั้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อยนักศึกษากรุณาติดต่อในวันถัดไปที่สามารถแต่งกายเรียบร้อย หากถูกบันทึกประวัติการแต่งกายไม่เรียบร้อยครบ 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิการกู้ยืมทันที


6. นัดตรวจเอกสารเตรียมพร้อมการเซ็นแบบยืนยัน ทั้งวิทยาเขตร่มเกล้าและพัฒนาการ
รอบ 1  วันที่ .......
รอบ 2 วันที่ ......
รอบ 3 วันที่ ...........

7.  เตรียมเซ็นแบบย้ืนยัน 2/2560 กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกระโปรงสั่นกว่าระดับเข่า ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ห้ามใส่รองเท้าแตะ ห้ามสวมผ้าฮิญาบที่มีสีสัน อนุญาตเฉพาะ สีขาว สีกรม สีดำ เท่านั้น กรุณาตรงต่อเวลาที่กำหนดเปิดรับบัตรคิว เวลา 09.00 - 15.00 น. กำหนดแจกบัตรคิววันละ 300 คิว อาจมีเพิ่มแล้วแต่สถานการณ์ ติดต่อเซ็น ดังนี้

    7.1  รอบที่ 1  สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนโดยไม่มีการเพิ่มถอนรายวิชา 
                       
วิทยาเขตร่มเกล้า เซ็นแบบยืนยันวันที่ ........................ณ อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้อง นิทรรศการ 
                       วิทยาเขตพัฒนาการ เซ็นแบบยืนยันวันที่ ..................... ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4