ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมจิตอาสา

(คลิกที่รูปเพื่อดูไฟล์ขนาดใหญ่)

การทำกิจกรรมจิตอาสาในการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.

          จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ Public mind) หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เพราะคำว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล และ บำรุงรักษาร่วมกัน

          ในการทำกิจกรรมจิตอาสาต้องทำก่อนการกู้ยืมในแต่ละปีการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง ดังนี้ นักศึกษาประสงค์กู้ยืมในปีการศึกษา 2561

  • ทำกิจกรรมจิตอาสาในภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 18 ชั่วโมง คือนักศึกษาต้องทำกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2560 และนำส่งกิจกรรมจิตอาสาในวันเซ็นแบบยืนยัน 2/2560 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • ทำกิจกรรมจิตอาสาในภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 18 ชั่วโมง คือนักศึกษาต้องทำกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 และนำส่งกิจกรรมจิตอาสาในวันเซ็นแบบยืนยัน 1/2561 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
     

 

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ดังนี้ (สำหรับนักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืมปีแรก)