ประกาศรายชื่อผู้สมัครยื่นกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

*ขณะนี้เป็นการเปิดรับเอกสารนักศึกษาที่ยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้วจะได้รับคู่มือการกู้ยืม 1 เล่ม
**นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ และยื่นเอกสารที่ยังส่งไม่ครบได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืมทั้ง 2 วิทยาเขต

เมื่อมีรายชื่อเรียบร้อยแล้วกรุณาปฏิบัติให้ครบทุกขั้นตอนดังนี้
1. ยื่นกู้ขอรหัสผ่าน (กรณีกู้ยืมรายใหม่) ที่ www.studentlaon.or.th ตามคู่มือข้อ 5 - 14 กรณีกู้ต่อเนื่องมีรหัสผ่านจากสถานศึกษาเดิมแล้วขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำ
2. ยื่นกู้ยืม 1/2562 ผ่าน www.studentloan.or.th เมื่อระบบเปิด  
​    2.1 ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ทำตามคู่มือข้อ 15 - 20 ระบบเปิดยื่นกู้วันที่ ........................... 
    2.2 ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของการผลิตกำลังคน และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ทำตามคู่มือข้อ 15 - 19 และ 27 ระบบเปิดยื่นกู้วันที่ .............................
3. นำใบยื่นกู้ยืมที่พิมพ์ออกจากระบบ 1 แผ่น ส่งที่ห้องกองทุนกู้ยืม พร้อมคู่มือ
​4. รอผลการอนุมัติ หากไม่ส่งผลการเรียน และเอกสารสำคัญ (เกี่ยวกับการรับรองรายได้ และกิจกรรมจิตอาสา) จะไม่ได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบผลการอนุมัติตามข้อ 22
​5. เมื่อได้อนุมัติ กรุณาเข้าพิมพ์สัญญากู้ยืมตามคู่มือข้อ ระบบเปิดพิมพ์วันที่ ...................................... (ตัวอย่าง และขั้นตอนการพิมพ์สัญญา)
   5.1 ลักษณะที่ 1 ทำตามคู่มือ ข้อ 23 - 26 และ 29 - 31
   5.2 ลักษณะที่ 2 ทำตามคู่มือข้อ 28 - 31
พร้อมนำส่งสัญญากู้ยืมเริ่ม วันที่ ............................. เตรียมเอกสารตามคู่มือข้อ 32
6. ยื่นยอดค่าเล่าเรียน และเซ็นแบบยืนยันวันที่ ...................................... ตามคู่มือหน้า 40 - 43 ตัวอย่างการยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียน
7. ตรวจสอบข้อมูลการเซ็นแบบยืนยันว่าเรียบร้อยหรือไม่ ตามคู่มือข้อ 22
8. รับสัญญา และแบบยืนยัน 1/2562 คืน สามารถดาวน์โหลดผ่าน reg.kbu.ac.th วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลสัญญา และแบบยืนยันจะขึ้นประมาณเดือน สิงหาคม 2562 
​9.ปฐมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืม วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนเวลา 12.30 - 12.45 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3
**ทำครบ 9 ข้อสามารถกู้ยืมได้ 100%**