ประกาศรายชื่อผู้สมัครยื่นกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมปี 2561 ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ตารางแสดงความคืบหน้าของการนำส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/2561

ส่งสัญญา ตรวจสัญญา แจ้งปัญหา ยืนยันสัญญา เซ็นแบบยืนยัน เสนอลงนาม ตรวจยอดเงิน ยืนยันแบบ นำส่งธนาคาร คาดว่าเงินเข้า
ก่อน 30.07.61 02.08.61 03.08.61 01-05.08.61 02-07.08.61 08.08.61 09.08.61 10.08.61 17.08.61 08.61
01-04.08.61 05.08.61 06.08.61 07.08.61 08-11.08.61 14.08.61 15.08.61 16.08.61 22.08.61 09.61
06-11.08.61 14.08.61 15.08.61 16.08.61 17-18.08.61 20.08.61 21.08.61 22.08.61 29.08.61 09.61
14-18.08.61 20.08.61 21.08.61 22.08.61 23-25.08.61 27.08.61 28.08.61 29.08.61 31.08.61 10.61

20-24.08.61

25.08.61 27.08.61 28.08.61 29.08.61 30.08.61 31.08.61 31.08.61 03.09.61 10.61

แถบสีเขียว คือ ดำเนินการแล้ว
แถบสีเหลือง คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
แถบสีแดง คือ ยังไม่ได้ดำเนินการ

*ขณะนี้เป็นการเปิดรับเอกสารนักศึกษาที่ยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้วจะได้รับคู่มือการกู้ยืม 1 เล่ม
**นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ และยื่นเอกสารที่ยังส่งไม่ครบได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืมทั้ง 2 วิทยาเขต

เมื่อมีรายชื่อเรียบร้อยแล้วกรุณาปฏิบัติให้ครบทุกขั้นตอนดังนี้
1. ยื่นกู้ขอรหัสผ่าน (กรณีกู้ยืมรายใหม่) ที่ www.studentlaon.or.th ตามคู่มือข้อ 5 - 14 กรณีกู้ต่อเนื่องมีรหัสผ่านจากสถานศึกษาเดิมแล้วขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำ
2. ยื่นกู้ยืม 1/2561 ผ่าน www.studentloan.or.th เมื่อระบบเปิด  
​    2.1 ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ทำตามคู่มือข้อ 15 - 20 ระบบเปิดยื่นกู้วันที่ 1  เมษายน 2561 เป็นต้นไป
    2.2 ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของการผลิตกำลังคน และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ทำตามคู่มือข้อ 15 - 19 และ 27 ระบบเปิดยื่นกู้วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2561
3. นำใบยื่นกู้ยืมที่พิมพ์ออกจากระบบ 2 แผ่น ส่งที่ห้องกองทุนกู้ยืม พร้อมคู่มือ
​4. รอผลการอนุมัติ หากไม่ส่งผลการเรียน และเอกสารสำคัญ (เกี่ยวกับการรับรองรายได้ และกิจกรรมจิตอาสา) จะไม่ได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบผลการอนุมัติตามข้อ 22
​5. เมื่อได้อนุมัติ กรุณาเข้าพิมพ์สัญญากู้ยืมตามคู่มือข้อ ระบบเปิดพิมพ์วันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2561 (ตัวอย่าง และขั้นตอนการพิมพ์สัญญา)
   5.1 ลักษณะที่ 1 ทำตามคู่มือ ข้อ 23 - 26
   5.2 ลักษณะที่ 2 ทำตามคู่มือข้อ 28 - 31
พร้อมนำส่งสัญญากู้ยืมเริ่ม วันที่ รอประกาศ เตรียมเอกสารตามคู่มือข้อ 32
6. ยื่นยอดค่าเล่าเรียน และเซ็นแบบยืนยันวันที่ รอประกาศ ตามคู่มือข้อ 34 ตัวอย่างการยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียน
7. ตรวจสอบข้อมูลการเซ็นแบบยืนยันว่าเรียบร้อยหรือไม่ ตามคู่มือข้อ 22 ขั้นตอนหลังจากการส่งสัญญา
8. รับสัญญา และแบบยืนยัน 1/2561 คืนตามกำหนด ดูประกาศ
​9.ปฐมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืม วันที่ .. รอประกาศ.. ลงทะเบียนเวลา 12.30 - 12.45 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3
**ทำครบ 9 ข้อสามารถกู้ยืมได้ 100%**