ยื่นกู้เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 3/2560

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2560 จะต้องเป็นผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 และมีวงเงินเหลือที่สามารถกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2560 ได้ กรุณาปฏิบัติดังต่อไปนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

1. ยื่นผ่านระบบ www.studentloan.or.th ตั้งแต่เดือน 16 - 25 มกราคม 2561 พร้อมพิมพ์ใบยื่นกู้จำนวน 1 แผ่น
2. ลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th วันที่ 22 - 27 มกราคม 2561
3. ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน www.studentloan.or.th ภายในเดือน 1-15 กุมภาพันธ์ 2561
4. เตรียมเอกสาร 
    4.1  คู่มือการกู้ยืม
    4.2  กท.304 ภาคเรียนที่ 3/2560 (ได้รับในวันรับแบบยืนยัน 2/2560 คืน)
    4.3 สำเนาแบบยืนยันภาคล่าสุดที่กู้ยืม 2/2560 รับ ร่มเกล้า วันที่ 6 มีนาคม 2561
    4.4 สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 แผ่น รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
    4.5 บัตรประชาชนตัวจริง บัตรนักศึกษาตัวจริง ปากกา 1 ด้าม
​5. เซ็นแบบยืนยัน รับบัตรคิวเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องกองทุนกู้ยืม
    รอบเดียว วันที่ 7 มีนาคม 2561 วิทยาเขตร่มเกล้า
                 วันที่ 8 มีนาคม 2561 วิทยาเขตพัฒนาการ

    
6. การแต่งกายกรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่กระโปรงสั้นกว่าระดับเข่า ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ผ้าฮิญาบ อนุญาต สีขาว สีดำ หรือสีกรมท่า เท่านั้น