ยื่นกู้เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 3/2561

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2561 

คุณสมบัติ 1. เป็นผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2561 
              2. มีวงเงินเหลือที่สามารถกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2561 ได้

กรุณาปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

ตรวจสอบรายชื่อ

1. ยื่นผ่านระบบ www.studentloan.or.th ตั้งแต่เดือน 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมพิมพ์ใบยื่นกู้จำนวน 1 แผ่น
2. ลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2562
3. ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน www.studentloan.or.th ภายในเดือน 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
4. เตรียมเอกสาร 
    4.1  คู่มือการกู้ยืม
    4.2  กท.304 ภาคเรียนที่ 3/2561 (รับได้ในวันเซ็นแบบยืนยัน 3/2561)
    4.3 สำเนาแบบยืนยันภาคล่าสุดที่กู้ยืม 2/2561 เปิดดาวน์โหลดผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
    4.4 สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 แผ่น รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
    4.5 บัตรประชาชนตัวจริง บัตรนักศึกษาตัวจริง ปากกา 1 ด้าม
​5. เซ็นแบบยืนยัน รับบัตรคิวเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องกองทุนกู้ยืม
    รอบเดียว วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาเขตร่มเกล้า
                 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาเขตพัฒนาการ
6. การแต่งกายกรุณาแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่กระโปรงสั้นกว่าระดับเข่า ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ผ้าฮิญาบ อนุญาต สีขาว สีดำ หรือสีกรมท่า เท่านั้น