ประชุมทุกชั้นปี โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืนปี 2561