รายละเอียดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 การปฏิบัติงานประกอบด้วย

1. วันประชุม 1 วัน ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ (ยังไม่กำหนดวันและเวลา)
2. วันรับของพระราชทาน 1 วัน (ยังไม่กำหนดวันเวลา และสถานที่)
3. วันปฏิบัติงานจริงในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - งานเสร็จ ณ ไบเทค บางนา หรือ วัดยาง อ่อนนุช สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

โดยการเดินทางไปและกลับด้วยตัวเอง สิ่งที่จะได้รับในการทำจิตอาสาครั้งนี้ คือ
1. ของพระราชทาน คือ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ ปลอกแขน กระปุกออมสิน
2. นักศึกษากองทุนกู้ยืมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จิตอาสาจำนวน 36 ชั่วโมง สามารถใช้กู้ยืมต่อปีการศึกษา 2561 ได้ตลอดปีการศึกษา
3. ความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

นัดประชุม ผู้ที่ลงชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจไว้ กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสำนักงานเขตสวนหลวง
ตรวจสอบรายชื่อ

1. วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียนเวลา 09.30 น. (กรุณาตรงต่อเวลา) เริ่มประชุมเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ อาคาร 3 ชั้น 10
มีจิตอาสาบุคคลภายนอกประมาณ 150 คน ที่เขตจะนัดมาประชุมร่วมกับจิตอาสาเกษมบัณฑิต 249 คน รวม 399 คน
     1.1 สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันประชุมคือ บัตรประชาชนตัวจริง
     1.2 การแต่งกาย ชุดสุภาพเรียบร้อย
     1.3 ในวันประชุมจะมีการจัดแบ่งกลุ่มงานว่าใครทำอะไร สถานที่ไหน ของวันที่ 26 ตุลาคม 2560
     1.4 มีการอธิบายเกี่ยวกับประเภทของงานแต่ละงาน และทำการนัดหมาย

2. นัดรับของพระราชทานวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานเขตสวนหลวง ชั้น 6 รายละเอียดจะแจ้งในวันประชุม

ประเภทของงาน
เลือกประเภทของงานให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความสามารถในงานนั้น ๆ รายละเอียดของแต่ละงานดังนี้
     1. งานดอกไม้จันทน์ คือ ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก-การรับ การเชิญดอกไม้จันทร์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทร์
     2. งานประชาสัมพันธ์ คือ ปฏิบัติงานช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล (information) เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง (reception) ประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ
     3. งานโยธา คือ ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
     4. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน คือ ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรับ-ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง ฯลฯ รวมถึงคอยอำนวยความสะดอกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน
     5. งานบริการประชาชน คือ ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหาและหรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน
     6.  งานแพทย์ คือ ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic Life Support) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย
     7. งานรักษาความปลอดภัย คือ ปฏิบัติงานช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคล และสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
    8. งานจราจร คือ ปฏิบัติงานสนับสนุน และช่วยดูแลการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น