ขอเชิญนักศึกษากองทุนทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืนปี 2560