7 ธันวาคม 2560

Thursday, 7 December, 2017
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปที่ 4 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืน ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 ลงทะเบียนเวลา 12.30 - 12.45 น.เท่านั้น นำคู่มือ และปากกา 1 ด้าม แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ