ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อใช้ในการกู้ต่อภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อใช้ในการกู้ยืมต่อภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ การบริจาคร่างกาย จำนวน 4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ การทำความสะอาด จำนวน 4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ การให้ความรู้ จำนวน 4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 4 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ การบริจาคสิ่งของ จำนวน 4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 5 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ การดูแล จำนวน 6 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 6 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อง จำนวน 9 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 7 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ อาสาสมัคร จำนวน 9 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 8 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ open house สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 9 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ งานรับปริญญา สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 10 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ งานฉลองพระหยก จำนวน 6 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 11 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ งานเซ็นแบบยืนยัน สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ 12 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ งานลอยกระทง สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 13 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ โครงการ แบ่งบุญสวย สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง ปิดรับบริจาค

กิจกรรมที่ 14 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ งานคีย์ข้อมูล สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 15 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ มูลนิธิยุวพัฒน์ สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 16 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ โครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 6 สูงสุดจำนวน 8 ชั่วโมง

กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ กรณีที่นักศึกษาไม่ออมเงิน ไม่ปรับสมุดเงินออม