12 - 15 พฤศจิกายน 2561

Monday, 12 November, 2018 to Thursday, 15 November, 2018
นักศึกษาทุกเลขที่สัญญา ติดต่อเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือ 300 คิวต่อวัน