16 - 17 พฤศจิกายน 2561

Friday, 16 November, 2018 to Saturday, 17 November, 2018
นักศึกษาทุกเลขที่สัญญา ติดต่อเซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ด้านหน้าห้อง SASC เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือ 300 คิวต่อวัน