ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมจิตอาสา ทำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อส่งวันเซ็นแบบ 2/2562

ทำกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 เพื่อส่งในวันเซ็นแบบยืนยัน 2/2562

กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับการบริจาคร่างกาย จำนวน  4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับการทำความสะอาด จำนวน  4 ชั่วโมง วัดบางเพ็งใต้ไม่ให้ทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับการให้ความรุ้ จำนวน  4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 4 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของ จำนวน  4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 5 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับการดูแล จำนวน  6 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 6 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จำนวน  9 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 7 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับอาสาสมัคร ยกเลิกการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ 8 จิตอาสา/จิตสาธารณะ  เกี่ยวกับเซ็นแบบยืนยัน สูงสุดจำนวน  18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 9 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับโครงการแบ่งปันสุข ด้วยของที่เรามี สูงสุดจำนวน 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 10 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 11 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ สูงสุด 18 ชั่วโมง

กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ กรณีนักศึกษาไม่ออมเงิน ไม่ปรับสมุด (เปิดดาวน์โหลด เดือนสิงหาคม 2562)