19 ธันวาคม 2562

Thursday, 19 December, 2019

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในปี 2562 ไม่กู้ต่อ เข้าประชุม
ลงทะเบียนประชุมเวลา12.30 - 13.00 น.
ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3