ประชุมเตรียมความพร้อมกู้ยืมต่อปีการศึกษา 2564

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ได้เห็นถึงความสำคัญของการออมเงินเพื่อการชำระหนี้คืนในอนาคต  และรับเอกสาร และคำอธิบายเกี่ยวกับการกู้ยืมต่อปีการศึกษา 2564  ดังปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการจัดประชุมจัด แบ่งเป็น 2 วัน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้