ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา เพื่อใช้ส่งในวันเซ็นแบบยืนยัน 2/2564

การทำกิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ นับตามชั่วโมงที่ทำจริงแต่ไม่เกินที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม
กรุณาศึกษาเงื่อนไขในแต่ละกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำ (เปิดดาวน์โหลดแบบฟอร์มเดือนกรกฎาคม 2564)
ปฎิบัติงานในระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2564 

กิจกรรมที่ พิเศษ จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับศูนย์เอราวัณ สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการบริจาคร่างกาย สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับทำความสะอาด สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการให้ความรู้ สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 4 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของภายนอกมหาวิทยาลัย สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 5 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการดูแล สูงสุด 6 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 6 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับอาสาสมัคร สูงสุด 18 ชั่วโมง (เฉพาะผู้มีบัตรอาสา)
กิจกรรมที่ 7 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 8 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการออมเงินกับกอช.สูงสุด 5 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 9 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับกิจกรรมปฐมนิเทศ64 สูงสุด 8 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 10 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับอบรมภาวะผู้นำในอุดมคติ สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 12 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับอบรมออนไลน์เรื่องทักษะที่จำเป็นสำหรับสังคมยุคใหม่ สูงสุด 4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 13 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สูงสุด 3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 14 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับหน่วยงานภายนอก สูงสุด 8 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 15 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ e-learning สูงสุด 18 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 16 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ โครงการพัฒนานักศึกษา (นิเทศ) สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 17 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ถักหมวกเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 18 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ช่วยสร้างขาเทียมเพื่อผู้พิการ สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 19 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ QA FOR FUN สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 20 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ จิตวิทยาความรัก Psychology of Love สูงสุด 4 ชั่วโมง