ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา เพื่อใช้ส่งในวันเซ็นแบบยืนยัน 1/2565

การทำกิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ นับตามชั่วโมงที่ทำจริงแต่ไม่เกินที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม
กรุณาศึกษาเงื่อนไขในแต่ละกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำ (เปิดดาวน์โหลดแบบฟอร์มเดือนธันวาคม 2564)
ปฎิบัติงานในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - มิถุนายน 2565 

กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการบริจาคร่างกาย สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับทำความสะอาด สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการให้ความรู้ สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 4 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของภายนอกมหาวิทยาลัย สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 5 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการดูแล สูงสุด 6 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 6 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับอาสาสมัคร สูงสุด 18 ชั่วโมง (เฉพาะผู้มีบัตรอาสา)
กิจกรรมที่ 7 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 8 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการออมเงินกับกอช.สูงสุด 7 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 9 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 10  จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ช่วยผู้พิการทางสายตา สูงสุด 18 ชั่วโมง (ปิดรับ)
กิจกรรมที่ 11 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับงาน Open House สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 12 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ บุหรี่มือสาม ภัยมืดที่คุณมองข้าม
กิจกรรมที่ 13 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ของใช้นี้ พี่ให้น้อง ปันกัน 

กิจกรรมที่ 14 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับหน่วยงานภายนอก สูงสุด 8 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 15 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ e-learning สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 16 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ English for Successful Life สูงสุด 3 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 17 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ถักหมวกเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 18 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ช่วยสร้างขาเทียมช่วยผู้พิการ สูงสุด 4 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 19 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ สุขกายสบายใจ New Normal Games 2022
กิจกรรมที่ 20 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ จิตวิทยาความรัก Psychology of Love สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 21 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ งานพิธีประสาทปริญญา