9. เตรียมเอกสารเซ็นแบบยืนยัน

เอกสารที่ต้องส่งในวันเซ็นแบบยืนยันมีดังต่อไปนี้

    คู่มือการกู้ยืมนำมาทุกครั้งที่ติดต่อกองทุนกู้ยืมฯ
​    1.  ใบ กท.304 ภาคเรียนที่ 1/2562 
           เลขที่สัญญา 61/.. อยู่ในคู่มือหน้า 57 
           เลขที่สัญญา 60/..อยู่ในคู่มือหน้า 53 
           เลขที่สัญญา 59/..  อยู่ในคู่มือหน้า 37
           เลขที่สัญญา 
58/...อยู่ในคู่มือหน้า 36 
    2.  ใบยื่นกู้ยืมที่พิมพ์ออกจาก www.studentloan.or.th จำนวน 1 แผ่น (ลงชื่อไม่ต้องมีคำนำหน้าให้เรียบร้อย)
    3. ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย 
    4. ใบยืนยันการออมเงิน รับได้วันเซ็นแบบยืนยัน

    5. หลักฐานการออมเงิน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนที่ทำการเซ็นแบบยืนยัน
           5.1 กรณีออมกับสมุดบัญชี ใช้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารถ่ายเอกสารหน้าที่มีชื่อนักศึกษา และหน้าที่ทำการออมตามเดือนที่กำหนด ถ่ายให้เห็นเลขหน้าสมุดบัญชีทุกแผ่น
           5.2 กรณีออมกับ app krungthai next (กรุงไทย next) หรือ mobile banking ขอ statement ผ่านระบบพิมพ์ออกมาตามเดือนที่กำหนด (ห้ามขอที่ธนาคารเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย)
           5.3 กรณีออมกับ กอช. เปิด app กอช. เข้ารหัสผ่าน เลือกบัญชีของฉัน เพื่อตรวจสอบชื่อ-สกุล (อาจารย์เป็นผู้คลิกเงินออมของฉันเอง) ยอดล่าสุดบรรทัดเงินสะสมต้องมียอดเท่ากับเดือนนั้น ๆ ที่กำหนด

ยอดจำนวนเงินออมตามเดือนที่นักศึกษาเซ็นแบบยืนยันของภาคเรียนที่ 1/2562

กองทุนทำการตรวจยอดเงินออมในสมุดบัญชีตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 จนถึงเดือนที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2562

เซ็นแบบยืนยนรอบเก็บตก ดูจนถึงเดือนสิงหาคม 2562

เดือนที่ออม

เลขที่สัญญา 58/...

เลขที่สัญญา 59/...

เลขที่สัญญา 60/...

เลขที่สัญญา 61/...

มค. 62

2,220.00 1,500.00 780.00 60.00
กพ.62 2,280.00 1,560.00 840.00 120.00
มีค.62 2,340.00 1,620.00 900.00 180.00
เมย.62 2,400.00 1,680.00 960.00 240.00
พค.62 2,460.00 1,740.00 1,020.00 300.00
มิย.62 2,520.00 1,800.00 1,080.00 360.00
กค.62 2,580.00 1,860.00 1,140.00 420.00
สค.62 2,640.00 1,920.00 1,200.00 480.00

​  ** หากไม่ทำการปรับสมุด หรือทำการออมตามยอดทุกเดือนที่กำหนด กรุณาทำกิจกรรมจิตอาสาในเดือนที่ไม่ได้ทำการออม หรือไม่ทำการปรับสมุด จำนวน 1 กิจกรรม  ใช้แบบฟอร์มนี้ http://loan.kbu.ac.th/home/node/488 ชื่อแบบฟอร์ม กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ กรณีที่นักศึกษาไม่ออมเงิน ไม่ปรับสมุดเงินออม
*** กรณีนักศึกษาไม่ปรับสมุดทุกเดือน แล้วไปขอ statement ที่ธนาคารทำให้เสียค่าใช้จ่าย ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มจากปกติ 2 เท่า เนื่องจากไม่แนะนำให้มีการเสียเงินในกรณีนี้

ตารางการทำกิจกรรมจิตอาสาในกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ประเภท กู้ปกติ ไม่เข้าประชุม

ไม่ออมเงิน ไม่ปรับสมุดเงินออม

(สามารถทำกิจกรรมซ้ำได้ แต่ต้องไม่ซ้ำสถานที่ของกิจกรรม 18 ชั่วโมง)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จำนวนการทำกิจกรรมจิตอาสา 18 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม

ตัวอย่างเช่น นายออมทรัพย์ ไม่เข้าประชุม และไม่ออมเงินเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ไปเริ่มออมเดือนมีนาคม 2562 จนถึงวันเซ็นแบบ
นายออมทรัพย์ต้องทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมดคือ 18 ชั่วโมง(กู้ปกติ) + 4 ชั่วโมง (ไม่เข้าประชุม) + 2 กิจกรรม (ไม่ออม ไม่ปรับสมุด 2 เดือน) เป็นต้น

          นายออมทรัพย์ ทำกิจกรรม 18 ชั่วโมง (กู้ปกติ) ดังนี้

                   กิจกรรมที่ 1 บริจาคร่างกาย ที่สภากาชาดไทย จำนวน 4 ชั่วโมง เมื่อเดือนตุลาคม 2561

                   กิจกรรมที่ 7 อาสาสมัคร ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 9 ชั่วโมง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

                   กิจกรรมที่ 5 การดูแล ที่ บ้านพักคนชรา จำนวน 6 ชั่วโมง เมื่อเดือนธันวาคม 2561

          เนื่องจากไม่เข้าประชุม ต้องทำอีก 4 ชั่วโมง ซ้ำกิจกรรมได้ แต่ไม่ซ้ำสถานที่ ใช้แบบฟอร์มเดียวกับกิจกรรมที่ทำปกติ

                   กิจกรรมที่ 1 บริจาคร่างกาย ที่ เกษมบัณฑิตร่มเกล้า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (จะเห็นว่าซ้ำกิจกรรม แต่ไม่ซ้ำสถานที่)

          ไม่ออมเงินเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2562 ทำอีก 2 กิจกรรม แบบฟอร์มที่ใช้ http://loan.kbu.ac.th/home/node/488 ชื่อแบบฟอร์ม กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ กรณีที่นักศึกษาไม่ออมเงิน ไม่ปรับสมุดเงินออม

                   กิจกรรมที่ 5 การดูแล ที่บ้านเด็กอ่อนพญาไท เมื่อเดือนมีนาคม 2562 (จะเห็นว่าซ้ำกิจกรรม แต่ไม่ซ้ำสถานที่)

                   กิจกรรมที่ 2 ทำความสะอาด ที่วัดปากบ่อ เมื่อเดือนมีนาคม 2562

นายออมทรัพย์ก็ได้ทำกิจกรรมครบเรียบร้อยสามารถกู้ยืมต่อในปี 2562 ได้

** เริ่มออมตอนนี้ยังทัน**

    6. แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ทำในภาคเรียนที่ 2/2561 (ทำกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 61 - พฤษภาคม 62) จำนวน 18 ชั่วโมง
กรณีนักศึกษาไม่ได้กู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวนจิตอาสาต้องทำให้ครบ 36 ชั่วโมง
        **
กรณีไม่เข้าประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ทำกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มจำนวน 4 ชั่วโมง (ซ้ำกิจกรรมกับ 18 ชั่วโมงได้ แต่ต้องไม่ซ้ำสถานที่การทำกิจกรรม)
          (นักศึกษาที่เข้าประชุมจะมีตราปั้มคำว่า KBULOAN อยู่ในคู่มือใบ กท.304 ภาคเรียนที่ 1/2562)
    7. 
บัตรประชาฃนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

    8. ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม

    9. หนังสือรับทราบผลการอนุมัติ (เฉพาะนักศึกษาเลขที่สัญญา 61/... คณะพยาบาลศาสตร์) ดาวน์โหลดหนังสือ นักศึกษาให้ผู้ค้ำประกันลงนาม พร้อมแนบบัตรประชุาชนผู้ค้ำประกัน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 แผ่น