10. นำส่งสัญญากู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบ

นำส่งสัญญาภายในวันที่ ....... มิถุนายน 2562 ด้วยตัวเอง 
ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
ณ วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
สะดวกวิทยาเขตไหนส่งวิทยาเขตนั้น การส่งล่าช้ามีผลทำให้เงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพเข้าล่าช้า

เมื่อพิมพ์สัญญา และให้ผู้ค้ำประกันลงนาม เรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
1.  คู่มือการกู้ยืม
2.  ใบนำส่งสัญญาเงินกู้ (ฉีกจากสมุดคู่มือหน้า 69
3.  สัญญาตัวจริง 2 ชุด ลงนาม และกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
     3.1 ช่องผู้กู้ยืม ลงนามโดยนักศึกษา
     3.2 ช่องผู้ค้ำประกัน ลงนามโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง 
     3.3 ช่องพยาน ลงนามโดยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย 
     3.4 ช่องผู้รับรองลายมือชื่อ ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ (เฉพาะกรณีผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญาที่อำเภอตามภูมิลำเนา)
4.  สำเนาสัญญา 1 ชุด ถ่ายชุดที่ลงนามและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
5.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 2 แผ่น
6.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืม คำนำหน้าต้องเป็นนาย/นางสาว จำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร)
7.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร)
8.  สำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของผู้กู้ยืม และผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร)
9.  แบบคำยืนยันขอกู้ยืมที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 แผ่น
10.  กยศ.108 ใช้เฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เท่านั้น

ปล.เมื่อนำส่งสัญญาแล้ว เข้าตรวจสอบความถูกต้องที่  reg.kbu.ac.th หากมีปัญหากรุณารีบติดต่อแก้ไข 
หากไม่มีปัญหาขึ้นว่าสัญญาเรียบร้อย ให้นักศึกษายื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียน ดูขั้นตอนในข้อถัดไป