ขอเชิญนักศึกษาเลขที่สัญญา62/.. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศกองทุน