เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืนปี 2562