17 ธันวาคม 2562

Tuesday, 17 December, 2019

เข้าอบรมวางแผนทางการเงิน ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 12 ห้องเกษมสันนิบาต

รอบเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. 

นักศึกษาที่เข้าร่วมได้กิจกรรมจิตอาสาจำนวน 4 ชั่วโมง

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วม