13 - 14 พฤศจิกายน 2563

Friday, 13 November, 2020 to Saturday, 14 November, 2020

เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 1)
ณ วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
เปิดรับบัตรคิว 09.00 - 15.00 น.