การติดต่อกองทุนกู้ยืม ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อส่งเอกสารได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม ทั้ง 2 วิทยาเขต

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานกองทุนกู้ยืมฯ เวลาทำการวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
     1. page facebook : Kasemloan Studentloan 
     2. โทรศัพท์ : วิทยาเขตพัฒนาการ 02-3202777 ต่อ 1420 หรือ 1455
                     :  วิทยาเขตร่มเกล้า 02-9042222 ต่อ 2118 หรือ 2119
     3. e-mail : formkbuloan@kbu.ac.th
     4. ไปรษณีย์ กรุณาลงทะเบียนทุกครั้ง และระบุหน้าซองว่า:ส่งในวันทำการเท่านั้น เว้นวันหยุดราชการ (วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.) 
         ส่งที่ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หน่วยงานกองทุนกู้ยืม) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
         เลขที่ 1761 ซอยพัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร 0891301731
     5. กรณีนอกเวลาทำการ แล้วมีเรื่องสอบถามฉุกเฉิน โทรหาอาจารย์กองทุนได้ทุกท่าน 

สำหรับนักศึกษาเก่าในสถาบัน

กรณีส่งแบบฟอร์มกู้ต่อ 2564 (นศ.เก่าในสถาบัน) สถานการณ์โควิด-19
1. ให้ติดตามประกาศอีกครั้งในวันที่ 31 มกราคม 2564 ว่าจะให้ส่งด้วยวิธีใด 
2. แต่ถ้านักศึกษาคนใดสะดวกส่งทางไปรษณีย์ก็สามารถทำได้ (กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วน)​
    2.1 เมื่อนำส่งแล้วทางไปรษณีย์แจ้งว่าเอกสารมหาวิทยาลัยรับแล้วอีกประมาณ 3 วันทำการ ให้เข้าไปตรวจสอบการรับเอกสารของหน่วยงานกองทุนฯ
    2.2 ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบการรับเอกสารได้ที่ http://reg.kbu.ac.th เมื่อ login แล้วไปที่ประกาศกองทุน จะขึ้นข้อ 086 ข้อความว่า "นักศึกษาเก่าในสถาบันส่งเอกสารขอกู้ยืมต่อปี 2564 เรียบร้อย อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร กรุณายื่นกู้ 1/2564 เมื่อระบบเปิด พร้อมพิมพ์แบบคำยื่นกู้ออกจากระบบทันที 1 แผ่น"

กรณีเปลี่ยงแปลงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ย้ายคณะสาขา ยกเลิกการกู้ยืม รักษาสถานภาพ ฯลฯ
1. ให้เข้ากรอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่  คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
2. ถ่ายบัตรประชาชนตัวจริงส่งมาที่ e-mail เพื่อยืนยันตัวตนว่าดำเนินเรื่องนี้จริง

สำหรับนักศึกษาใหม่เริ่มกู้กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปีแรก