12-24 กันยายน 2565

Monday, 12 September, 2022

เริ่มแล้วภาคเรียนที่ 2/2565 ปฏิบัติดังนี้ (อ่านให้ครบ)
1. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อคลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 12-24 กันยายน 2565 
(ลงทะเบียนไม่ได้มียอดค้างของเทอมก่อน ๆ ติดต่อ sasc )
2.  นักศึกษาไม่มีเพิ่มถอนรายวิชา ยืนยันยอดดังนี้
     2.1  ลงทะเบียนวันที่ 12 - 18 กันยายน 2565 เริ่มยืนยันยอดได้วันที่ 20 กันยายน 2565 
     2.2  ลงทะเบียนหลังวันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ยืนยันยอดได้ 2 วันทำการหลังจากวันที่ลงทะเบียน
3.  ประเมินงานบริการกองทุน เริ่มประเมิน 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป  https://forms.gle/rRSm3r9mgrapWmQh9
4.  นำส่งเอกสาร เมื่อทำข้อ 1-3 แล้ว เอกสารพร้อมนำส่งได้เลย เอกสารมีอะไรบ้างคลิกลิงค์อ่านข้อ 6  (นำส่งเร็วและถูกต้องเงินค่าครองชีพจะเริ่มโอน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565)
5.  สำหรับนักศึกษาที่รอเพิ่มถอนรายวิชา (ห้ามยืนยันยอดเด็ดขาด หากยอดผิดนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง) ให้เพิ่มถอนให้เรียบร้อยก่อน แล้ว 2 วันทำการหลังจากเพิ่มถอนจึงจะเข้ายืนยันยอด ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม http://loan.kbu.ac.th/home/node/543