15 มิถุนายน 2566

Thursday, 15 June, 2023

นักศึกษาเลขที่สัญญา 66/.. เชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566
เพื่อทราบแนวทางการกู้ยืมตลอดหลักสูตร
ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ชั้น 3 ห้องเกษมสโมสร
เริ่มเข้าห้องประชุมเวลา 08.45 - 09.00 น. เลิกประชุมเวลา 12.00 น.