กองทุนเงินให้กู้ยืม | Student loan KBU
การคำนวณวงเงินกู้ยืม

แนะนำการคำนวณ :ภาคเรียนที่ 1
รายการ จำนวนที่ต้องหักออก (บาท) จำนวนคงเหลือ (บาท)
ยอดลงทะเบียนเรียนตามใบแจ้งยอด
ทุนของมหาวิทยาลัย เช่น ทุนกีฬา ทุนดนตรีไทย ฯลฯ
ส่วนลดต่าง ๆ
อื่นๆ (ถ้ามี)
0
รวมขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 1 0
สามารถกู้ยืมภาคเรียนที่ 1 ได้ 0
ชำระเพิ่มด้วยทุนส่วนตัว 0
ภาคเรียนที่ 2
รายการ จำนวนที่ต้องหักออก (บาท) จำนวนคงเหลือ (บาท)
คงเหลือวงเงินกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2 0
ยอดลงทะเบียนเรียนตามใบแจ้งยอด
ทุนของมหาวิทยาลัย เช่น ทุนกีฬา ทุนดนตรีไทย ฯลฯ
ส่วนลดต่าง ๆ
อื่นๆ (ถ้ามี)
0
รวมขอกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 0
สามารถกู้ยืมภาคเรียนที่ 2 ได้ 0
ชำระเพิ่มด้วยทุนส่วนตัว 0
ภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน)
รายการ จำนวนที่ต้องหักออก (บาท) จำนวนคงเหลือ (บาท)
คงเหลือวงเงินกู้ยืมในภาคเรียนที่ 3 0