คำนวณการออมเพื่อากรชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลา

*หมายเหตุ : ถ้าต้องการคำนวณยอดหนี้เต็มไม่ต้องใส่ค่าลงในช่อง "ออมช่วงเรียน"

ปีที่ผ่อนชำระ ยอดเงินกู้(เงินต้น) ยอดเงินกู้คงเหลือตามสัญญา การผ่อนชำระเงินต้นร้อยละต่อปี เงินต้นที่ต้องชำระแต่ละงวด ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ยอดเงินต้นและดอกเบี้ย บวกค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ ยอดชำระหนี้รวม
1 0 0 1.5 0 0 0 10 10
2 0 0 2.5 0 0 0 10 10
3 0 0 3 0 0 0 10 10
4 0 0 3.5 0 0 0 10 10
5 0 0 4 0 0 0 10 10
6 0 0 4.5 0 0 0 10 10
7 0 0 5 0 0 0 10 10
8 0 0 6 0 0 0 10 10
9 0 0 6 0 0 0 10 10
10 0 0 8 0 0 0 10 10
11 0 0 9 0 0 0 10 10
12 0 0 10 0 0 0 10 10
13 0 0 11 0 0 0 10 10
14 0 0 12 0 0 0 10 10
15 0 0 13 0 0 0 10 10
100 0 0 0 150 150

ตารางแสดงการออมเพื่อชำระหนี้คืนเป็นเวลา 15 ปี

ปี ออมเดือนละ รายได้ต่อปี รายได้คงเหลือหลังใช้หนี้แต่ละปี
1 0.5 6 -4
2 0.5 6 -8
3 0.5 6 -12
4 0.5 6 -16
5 0.5 6 -20
6 0.75 9 -21
7 0.75 9 -22
8 0.75 9 -23
9 0.75 9 -24
10 0.75 9 -25
11 1.25 15 -20
12 1.25 15 -15
13 1.25 15 -10
14 1.25 15 -5
15 1.25 15 0

คำนวณการออมการชำระหนี้ก่อนกำหนด

บันทึกยอดเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนรวมค่าครองชีพ บาท
กรณีชำระหนี้เมื่อสำเร็จการศึกษา ออมวันละ 0 บาท
กรณีชำระหนี้ภายในระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย ออมวันละ 0 บาท