เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันพุธที่ 4 มกราคม 2555 เป็นต้นไป กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.