นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ปีแรก

การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืมปีแรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มีขั้นตอนการกู้ยืมดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาที่ 1

1. สมัครเรียน
2. เตรียมเอกสารการกู้ยืม
3. ยื่นเอกสารพร้อมสัมภาษณ์
4. ตรวจสอบรายชื่อการยื่นเอกสารขอกู้ยืม 
5. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (สำหรับนักศึกษาใหม่ไม่เคยกู้ยืม) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนขอรหัสผ่าน
6. บันทึก PIN CODE สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยบันทึกผ่านระบบ ขั้นตอนการบันทึก PIN CODE
7. ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
      7.1 พิมพ์แบบคำขอกู้ยืมเงินออกมา 1 แผ่น ลงชื่อให้เรียบร้อย
     7.2 แสกนหรือถ่ายภาพแบบคำยืนยันขอกู้ยืมที่ลงชื่อแล้ว ให้เห็นทั้งแผ่นส่งทาง e-mail : formkbuloan@kbu.ac.th ตั้งชื่อเรื่องใส่เลขที่สัญญา เช่น 63/0001 (เพื่อการอนุมัติที่รวดเร็ว)
     7.3 ตัวจริงแบบคำขอกู้ยืมเงินนำส่งพร้อมสัญญากู้ยืม
8.  รอผลการอนุมัติให้กู้ยืม ผ่าน reg.kbu.ac.th
     8.1 การอนุมัตินักศึกษานำส่งเอกสารให้ครบ กรณีขาดส่งเอกสารสำคัญ (เกี่ยวกับการรับรองรายได้ และกิจกรรมจิตอาสา) จะยังไม่ได้รับการอนุมัติจนกว่าจะส่งเอกสารสำคัญครบถ้วน
     8.2 ระหว่างรอผลอนุมัติให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   
9.  พิมพ์สัญญากู้ยืม ออกจากระบบจำนวน 2 ชุด  ขั้นตอนการพิมพ์สัญญา หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นพยาน
10. นำส่งสัญญากู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบ 
11. ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการยื่นยอดค่าลงทะเบียน
12. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการกู้ยืมที่ห้องกองทุน ณ วิทยาเขตที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ในการติดต่อ หลังจากยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว 2 - 3 วันทำการ
13. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบียน ผ่าน reg.kbu.ac.th
14. เข้าปฐมนิเทศ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมเวลา 12.45 - 13.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3
15. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
16. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
17. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
18. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3