นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ปีแรก

การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืมปีแรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มีขั้นตอนการกู้ยืมดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาที่ 1

1. สมัครเรียน
2. เตรียมเอกสารการกู้ยืม
3. ยื่นเอกสารพร้อมสัมภาษณ์
4. ตรวจสอบรายชื่อ  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ page facebook : kasemloan studentloan
5. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (สำหรับนักศึกษาใหม่ไม่เคยกู้ยืม) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนขอรหัสผ่าน
6. บันทึก PIN CODE สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยบันทึกผ่านระบบ ขั้นตอนการบันทึก PIN CODE
7. ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
      7.1 พิมพ์แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินออกมาจำนวน 1 แผ่น ตั้งค่าหน้ากระดาษให้ข้อความได้ 1 แผ่นเท่านั้น แล้วลงชื่อไม่มีคำนำหน้าด้วยปากกาสีน้ำเงินให้เรียบร้อย
     7.2 แสกนหรือถ่ายภาพแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมที่ลงชื่อเรียบร้อยแล้ว (เพื่อการอนุมัติที่รวดเร็ว) ให้เห็นทั้งแผ่นส่งทาง e-mail : formkbuloan@kbu.ac.th ตั้งชื่อเรื่องใส่เลขที่สัญญา เช่น 64/0001 
     7.3 ตัวจริงแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินนำส่งพร้อมสัญญากู้ยืม (สัญญากู้ยืมจะพิมพ์ผ่านระบบได้หลังจากที่อาจารย์อนุมัติแล้ว)
8.  รอผลการอนุมัติให้กู้ยืม ผ่าน http:\\reg.kbu.ac.th การเข้าสู่ระบบครั้งแรกรหัสผ่านจะเป็นรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก
     8.1 การอนุมัตินักศึกษานำส่งเอกสารให้ครบ กรณีขาดส่งเอกสารสำคัญ (เกี่ยวกับการรับรองรายได้ครอบครัว และกิจกรรมจิตอาสา) จะยังไม่ได้รับการอนุมัติจนกว่าจะส่งเอกสารสำคัญครบถ้วน
     8.2 ระหว่างรอผลอนุมัติให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   
9.  พิมพ์สัญญากู้ยืม ออกจากระบบจำนวน 2 ชุด  ขั้นตอนการพิมพ์สัญญา หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นพยาน 
10. นำส่งสัญญากู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบ 
11. ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการยื่นยอดค่าลงทะเบียน
12. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียน
13. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบียน ผ่าน http:\\reg.kbu.ac.th
14. เข้าปฐมนิเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า สถานที่รอติดตามประกาศ (จองคิวเข้าปฐมนิเทศ) ระบบจองเปิดต้นเดือนมิถุนายน 2564
15. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก http:\\reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
16. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
17. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
18. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3