นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ปีแรก

การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืมปีแรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มีขั้นตอนการกู้ยืมดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาที่ 1

1. สมัครเรียน
2. เตรียมเอกสารการกู้ยืม
3. ยื่นเอกสารพร้อมสัมภาษณ์
4. ตรวจสอบรายชื่อ  หรือที่ http://reg.kbu.ac.th หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ page facebook : kasemloan studentloan
5. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (สำหรับนักศึกษาใหม่ไม่เคยกู้ยืม) 
   ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนขอรหัสผ่านช่องทางเครื่องคอมพิวเตอร์
   ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านช่องทางมือถือ Application กยศ.Connect

6. ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ DSL  ตัวอย่างการยื่นกู้ ตัวอย่างยื่นกู้แบบVDO  
ในการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ มีขั้นตอนดังนี้
    6.1  นักศึกษาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา และบิดามารดา หรือ(กรณีไม่มีบิดาและมารดาบันทึกข้อมูลผู้ปกครอง)
    6.2  ดาวน์โหลดพร้อมพิมพ์หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษา และของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง อย่างล่ะ 1 ชุด
    6.3  สแกนหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว และบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ไม่หมดอายุ เข้าระบบ DSL
    6.4  สแกนหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของบิดาและมารดาที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว และบัตรประชาชนของบิดาและมารดาที่ไม่หมดอายุ เข้าระบบ DSL
(กรณีอยู่กับบิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่งให้ใช้เอกสารของคนเดียวได้ แต่ถ้าไม่มีบิดาและมารดาให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองแทน)

7.  รอผลการอนุมัติให้กู้ยืม มี 2 กรณี
    7.1 ระบบอนุมัติให้กู้ยืม แจ้งผลทาง e-mail ของนักศึกษา และ Application กยศ. connect
    7.2 ระบบให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม แจ้งเอกสารที่ต้องนำส่งทาง e-mail ของนักศึกษา และ Application กยศ. connect

8. ระหว่างรออนุมัติให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลาม การเปิดบัญชีใช้เอกสารดังนี้
    8.1  ใบอนุมัติ ได้รับจากทางกองทุนของมหาวิทยาลัย
    8.2  สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 แผ่น
    8.3  บัตรประชาชนตัวจริงของนักศึกษาที่ไม่หมดอายุ
    8.4  สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ไม่หมดอายุ จำนวน 1 แผ่น
    8.5  สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 แผ่น (บางสาขาต้องใช้)

9. เมื่อได้รับอนุมัติ มีข้อความแจ้งผลการอนุมัติทาง e-mail ของนักศึกษา และ Application กยศ. connect สิ่งที่ต้องปฏิบัติ คือ เข้าระบบ DSL เพื่อดำเนินการ
    คลิกดูตัวอย่างขั้นตอนการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงิน    
    9.1  บันทึกข้อมูลสัญญาพร้อมพิมพ์ ตัวอย่างข้อ 1-8 
    9.2  ยืนยันยอดกู้ยืม ตัวอย่างข้อ 9 - 15 (เริ่มยืนยันได้วันที่ .... เป็นต้นไป) หากทำผิดต้องการยกเลิก ตัวอย่างข้อ 16 - 21
    9.3  พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ตัวอย่างข้อ 22 - 30 (เริ่มพิมพ์แบบยืนยันได้วันที่ .... เป็นต้นไป)
    9.4  วิธีการลงนาม มี 2 วิธี ตัวอย่างข้อ 31 - 32 
    9.5  วิธีการเตรียมเอกสาร เพื่อนำส่ง ตัวอย่างข้อ 33 - 34  (นำส่งภายในวันที่ ....)
           ดาวน์โหลดใบนำส่งสัญญา และแบบเบิกเงิน 
           หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

    9.6  วิธีการนำส่งเอกสาร มี 2 ช่องทาง ตัวอย่างข้อ 35
    9.7  ขั้นตอนหลังจากนำส่ง พร้อมคำอธิบายการโอนเงิน ตัวอย่างข้อ 36 - 38 

10. ตรวจสอบผลการนำส่งสัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงิน พร้อมเอกสารประกอบ ตัวอย่างการเข้าเพื่อตรวจสอบ
11. เข้าปฐมนิเทศ 15.06.66  ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ชั้น 3 ห้องเกษมสโมสร
ลงทะเบียนเข้าห้องเวลา 08.45 - 09.00 น. 
12. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก http:\\reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
13. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
14. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
15. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3