ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา

นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืมปีแรก
แบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา
 

นักศึกษาเก่าในสถาบัน

ตารางการทำ และส่งกิจกรรมจิตอาสา

รายการ ช่วงเวลา ช่วงเวลา ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่

ทำกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561

ช่วงเดือนที่

ทำกิจกรรม

ต.ค. 2560 - พ.ค.2561 มิ.ย. - ก.ย. 2561 ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562

ส่งเอกสาร

การทำกิจกรรมให้กองทุนกู้ยืม

ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2561 ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2561 ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2562
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก คลิก คลิก
หมายเหตุ หมดระยะเวลา หมดระยะเวลา หมดระยะเวลา

 

รายการ ช่วงเวลา ช่วงเวลา ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่

ทำกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563

ช่วงเดือนที่

ทำกิจกรรม

มิ.ย. - ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 - พ.ค. 2563 มิ.ย. - พ.ย. 2563

ส่งเอกสาร

การทำกิจกรรมให้กองทุนกู้ยืม

ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2562 ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2563 ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2563
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก คลิก คลิก
หมายเหตุ

หมดระยะเวลา

หมดระยะเวลา

เปิดให้ทำกิจกรรม