ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา

นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืมปีแรก
แบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา
 

นักศึกษาเก่าในสถาบัน

ตารางการทำ และส่งกิจกรรมจิตอาสา

รายการ ช่วงเวลา ช่วงเวลา ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่

ทำกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคเรียนที่ 1/2566

ช่วงเดือนที่

ทำกิจกรรม

ก.ค. - พ.ย. 2565 ธ.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 ก.ค. - พ.ย. 2566

ส่งเอกสาร

การทำกิจกรรมให้กองทุนกู้ยืม

ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2565 ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2566 ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2566
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก คลิก คลิก 
หมายเหตุ หมดระยะเวลาทำกิจกรรม (เปิดเฉพาะทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขเอกสาร) หมดระยะเวลาทำกิจกรรม (เปิดให้ทำเฉพาะผู้ที่แก้ไขเอกสาร)

เปิดให้ทำกิจกรรม