ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา

นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืมปีแรก
แบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา
 

นักศึกษาเก่าในสถาบัน

ตารางการทำ และส่งกิจกรรมจิตอาสา

รายการ ช่วงเวลา ช่วงเวลา ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่

ทำกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564

ช่วงเดือนที่

ทำกิจกรรม

ธ.ค.2563 - มิ.ย.2564 ก.ค. - พ.ย. 2564 ธ.ค. 2564 - มิ.ย. 2565

ส่งเอกสาร

การทำกิจกรรมให้กองทุนกู้ยืม

ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2564 ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2564 ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2565
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก คลิก คลิก
หมายเหตุ เปิดให้ทำกิจกรรม ยังไม่ถึงเวลา ยังไม่ถึงเวลา

 

รายการ ช่วงเวลา ช่วงเวลา ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่

ทำกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563

ช่วงเดือนที่

ทำกิจกรรม

มิ.ย. - ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 - พ.ค. 2563 มิ.ย. - พ.ย. 2563

ส่งเอกสาร

การทำกิจกรรมให้กองทุนกู้ยืม

ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2562 ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 1/2563 ส่งวันที่เซ็นแบบยืนยันภาคเรียนที่ 2/2563
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก คลิก คลิก
หมายเหตุ

หมดระยะเวลา

หมดระยะเวลา

หมดระยะเวลา