ภาคการศึกษาที่ 2

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต่อ 
2. ประชุมเตรียมความพร้อม
3. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th วันที่ 16 กันยายน - 19 ตุลาคม 2562
4. ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
5. ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-studentloan
คำเตือน
        1. ยอดลงทะเบียนเรียนต้องเป็นยอดที่เพิ่มเติม-เพิกถอน เรียบร้อยแล้ว (ถ้าไม่มีเพิ่มเติม-เพิกถอน สามารถยื่นได้เมื่อระบบเปิด)
        2. ยอดลงทะเบียนยื่นยอดเต็มจำนวน ไม่หักทุน หรือส่วนลดใด ๆ
6. ประเมินความพึงพอใจในงานบริการ
7. เตรียมเอกสารการเซ็นแบบยืนยัน
8. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบียน
9. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยันผ่าน http:\\reg.kbu.ac.th
10. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก http:\\reg.kbu.ac.th
11. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
12. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
13. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือลาฝึกงาน