ภาคการศึกษาที่ 3

1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม 
2.  พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th
3.  ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
4.  ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียน ผ่าน e-studentloan
     คำเตือน
        1. ยอดลงทะเบียนเรียนต้องเป็นยอดที่เพิ่มเติม-เพิกถอน เรียบร้อยแล้ว (ถ้าไม่มีเพิ่มเติม-เพิกถอน สามารถยื่นได้เมื่อระบบเปิด)
        2. ยอดลงทะเบียนยื่นยอดเต็มจำนวน ไม่หักทุน หรือส่วนลดใด ๆ
5.  เตรียมเอกสารการเซ็นแบบยืนยัน
6.  ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบียน
7.  ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยันผ่าน reg.kbu.ac.th
8.  เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก reg.kbu.ac.th
9.  การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
10. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
11. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง