ประชุมเตรียมความพร้อมกู้ยืมต่อภาคการศึกษาที่ 2/2563