ร่วมสร้างเงินออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

ขอเชิญชวนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ กอช.

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมมือ กับกองทุนการออมแห่งชาติ
ส่งเสริมการออมให้กับนักศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใสในวัยเกษียณ
อาจดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่เราทุกคนต้องมีการวางแผนทางการเงิน
เพื่ออนาคตอันสดใสของเราเอง

รายละเอียดการออม กับ กอช.
1.  แนะนำการเป็นสมาชิก กอช. คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
2. ออมอย่างไรให้ได้บำนาญ คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
3. TVC กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม 
4. ข้อมูลประชาสัมพันธ์ กอช. คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ผู้มีสิทธิสมัคร

ผู้ไม่มีสิทธิสมัคร
-ข้าราชการประจำ (มีบำเหน็จบำนาญ) 
-ผู้ประกันตน ม.33,  ม.39, ม.40 ทางเลือก 2 (มีบำเหน็จ)

วิธีการสมัคร

ออมอย่างไรให้คุ้มค่า

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก กอช.

ช่องทางการส่งเงินสะสม