ประกาศผลรางวัลการเขียนเรียงความ

ประกาศผลการเขียนเรียงความประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ทุนการศึกษา รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ทุนการศึกษา รางวัลละ 800 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้ทุนการศึกษา รางวัลละ 500 บาท

เรียงความเรื่อง " เริ่มออมในวันนี้ ส่งผลถึงการชำระหนี้ในอนาคต"

1. นางสาวนลิตรา เอื่ยมสอาด 600405485645 (รางวัลชนะเลิศ)
2. นางสาวรุ่งนภา ชัยสุข 590608427076 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
3. นางสาววันทิพย์ สุวรรณพิทักษ์ 596101426229 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
4. นายกิตติพงศ์ ธนภาคย์ไพศาล 610403403354 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3)

เรียงความเรื่อง "ชำระหนี้ของรุ่นพี่สร้างอนาคตที่ดีของรุ่นน้อง"

1. นางสาวตติยากรณ์ ไชยนาท 586101422701 (รางวัลชนะเลิศ)
2. นางสาวนูรียา แหละเหย็บ 586101423837 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
3. นางสาวเบญจมาพร สืบสมาน 586101423820 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
4. นางสาวสุนิสา เที่ยงมน 600105484455 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3)

ประกาศผลการเขียนเรียงความประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

รางวัลที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 600 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 500 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 300 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล ขึ้นรับรางวัลในวันประชุมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืนปี 2561 เท่านั้น ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

เรียงความเรื่อง "วางแผนการเงินสู่อนาคตการชำระหนี้"
ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่
     1. นางสาวสุกีหนา เหมมาน รหัสนักศึกษา 606101483469 (รางวัลที่ 1)
     2. นางสาวฮายาตี สาแม รหัสนักศึกษา 600101485393  (รางวัลที่ 2)
     3. นางสาวศศินา โตทิม รหัสนักศึกษา 601001483797 (รางวัลที่ 3)
     4. นางสาวนิกัสฮา วิลัยริด รหัสนักศึกษา 600107485687 (รางวัลชมเชย)
     5. นางสาวศุภกานต์  แสงภักดี รหัสนักศึกษา 600107428597 (รางวัลชมเชย)
     6. นางสาวลัยลา หลงสลำ รหัสนักศึกษา 600101482701 (รางวัลชมเชย)

เรียงความเรื่อง "เริ่มออมชำระหนี้ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน"
ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ 
     1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยสุข รหัสนักศึกษา 590608427076 (รางวัลที่ 1)
     2. นางสาวอาทิตยกุล นุชิตภาพ รหัสนักศึกษา 596101426126 (รางวัลที่ 2)
     3. นางสาวธาริณี  ชุ่มเจริญ รหัสนักศึกษา 590801427637 (รางวัลที่ 3)
     4. นางสาวภาวิดา ชูสร้อย รหัสนักศึกษา 596101426720 (รางวัลชมเชย)
     5. นางสาวสุมิตา รอบแคว้น รหัสนักศึกษา 590101427664 (รางวัลชมเชย)
     6. นางสาวมัณฑนา มีสุข รหัสนักศึกษา 596101427450 (รางวัลชมเชย)

เรียงความเรื่อง "คิดดี ชำระหนี้ก่อนกำหนด"
ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ 
     1. นางสาวเบญจมาพร สืบสมาน รหัสนักศึกษา 586101423820 (รางวัลที่ 1)
     2. นางสาวทรรศิกา ขันดี รหัสนักศึกษา 585601424219 (รางวัลที่ 2)
     3. นางสาวณัฐชา ห่วงพิมล รหัสนักศึกษา 580108424077 (รางวัลที่ 3)
     4. นางสาวณิชกุล จุลจงกล รหัสนักศึกษา 580107423859 (รางวัลชมเชย)
     5. นางสาวศิริญญา กาญจนพันธุ์ รหัสนักศึกษา 586101423024 (รางวัลชมเชย)
     6. นางสาวนันทพร กงประโคน รหัสนักศึกษา 580107423026 (รางวัลชมเชย)

เรียงความเรื่อง "ชำระหนี้รุ่นพี่ สร้างอนาคตที่ดีของรุ่นน้อง"
ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ 
     1. นางสาวอ้อมจันทร์ ดีดวงพันธ์ รหัสนักศึกษา 570107419751 (รางวัลที่ 1)
     2. นางสาวนภัสสร ซันเต๊ะ รหัสนักศึกษา 576101420634 (รางวัลที่ 2)
     3. นายมารุต  สิงฆาฬะ รหัสนักศึกษา 570608420251 (รางวัลที่ 3)
     4. นางสาวสุดาพร มาชัย รหัสนักศึกษา 576101419734 (รางวัลชมเชย)
     5. นางสาวสุนิษา กอเจริญ รหัสนักศึกษา 570801420705 (รางวัลชมเชย)
     6. นางสาวสไบพร  ภาชะนัย รหัสนักศึกษา 571001419818 (รางวัลชมเชย)

ประกาศผลการเขียนเรียงความประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

เรียงความเรื่อง "ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการชำระหนี้คืน
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
   1.  นายฐิติพงศ์  ใจสมุทร รหัสนักศึกษา 56-03074-15290
   2.  นางสาวสารีน่า มดคัน  รหัสนักศึกษา 56-61014-15463
   3.  นางสาวเบญญาภา  แซ่เหลียว  รหัสนักศึกษา 56-01014-15598
   4.  นางสาวอรวี มีจริง  รหัสนักศึกษา 56-61014-14620
   5.  นายวิชาญ  เจริญศรี  รหัสนักศึกษา 56-05014-16606
   6.  นายธีรไนย  ไชยศรี  รหัสนักศึกษา 56-61014-14439

เรียงความเรื่อง "ใช้เงินกู้ให้คุ้มค่ากับการศึกษาเพื่ออนาคต
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
   1.  นางสาววิภาดา เพ็ชรเชียว รหัสนักศึกษา 57-61014-20114
   2.  นางสาวศิริโสภา ย่าพรหม  รหัสนักศึกษา 57-61014-19213
   3.  นางสาววารุณี  ทวีจันทร์  รหัสนักศึกษา 57-01074-19657
   4.  นายธีรพัฒน์  พร้อมสันเทียะ  รหัสนักศึกษา 57-04034-21732
   5.  นายมารุต  สิงฆาฬะ  รหัสนักศึกษา 57-06084-20251
   6.  นางสาวนภัสสร  ซันเต๊ะ  รหัสนักศึกษา 57-61014-20634

เรียงความเรื่อง "มุ่งมั่นฝึกออมสร้างวินัยชำระหนี้
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
   1.  นางสาวรุสมีต้า จินตรา รหัสนักศึกษา 58-61014-23637
   2.  นางสาวนฤมล  โสทอก  รหัสนักศึกษา 58-01074-23087
   3.  นายราเชร  จาดแจ่ม  รหัสนักศึกษา 58-61014-23557
   4.  นางสาวเกศราภรณ์  บุญภา  รหัสนักศึกษา 58-1001424150
   5.  นายรุ่งโรจน์  อาจนะรา  รหัสนักศึกษา 58-03064-24584
   6.  นางสาวศิริญญา กาญจนพันธุ์  รหัสนักศึกษา 58-61014-23024

เรียงความเรื่อง "กองทุนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
   1.  นางสาวรุ่งนภา  บำรุงเอื้อ รหัสนักศึกษา 59-10014-26949
   2.  นางสาวปัทมา ชัยมั่นคง  รหัสนักศึกษา 59-06074-27541
   3.  นางสาวอุดมวรรณ ไชยราช  รหัสนักศึกษา 59-10014-26943
   4.  นางสาวอรอนงค์  จิงใจ  รหัสนักศึกษา 59-01074-27278
   5.  นางสาวพชรวรรณ  ศรีไพร  รหัสนักศึกษา 59-01012-27532
   6.  นางสาวอมาวสี  วัดบุญลือ  รหัสนักศึกษา 59-01042-26664

ประกาศผลการเขียนเรียงความประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้

เรียงความเรื่อง "ความสำคัญของโอกาสทางการศึกษา
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ

   1.  นางสาวอรพนิต  พึ่งน้อย รหัสนักศึกษา 57-05014-21575
   2.  นางสาวทัศวรรณ  ขุนสมาน  รหัสนักศึกษา 57-61014-20156
   3.  นายมารุต  สังฆาฬะ  รหัสนักศึกษา 57-06084-20251
   4.  นางสาวศิริโสภา  ย่าพรหม  รหัสนักศึกษา 57-61014-19213
   5.  นางสาวอนุสรา  ธรรมดา  รหัสนักศึกษา 57-01074-20195
   6.  นางสาวฐิตาภรณ์  พุฒติ  รหัสนักศึกษา 57-01072-21589
  
เรียงความเรื่อง "สุขใจเมื่อมีเงินออม
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
    1.  นางสาววันวิสา  วงค์ไพศาล  รหัสนักศึกษา 56-61014-15085
    2.  นางสาวสุรางคนา  แซ่ตั้น  รหัสนักศึกษา 56-61014-14208
    3.  นางสาวอารยา  พันธจิตต์  รหัสนักศึกษา 56-01034-15930
    4.  นายสรสิทธิ์  เจียงสิทธิ์  รหัสนักศึกษา 56-06084-17419
    5.  นางสาวสุนัตตา  ศรีพาคำ  รหัสนักศึกษา 56-61014-14868
    6.  นางสาวพิชชาภา  พะคะยะ  รหัสนักศึกษา 56-01054-15471

เรียงความเรื่อง "ความตั้งใจเพื่อความสดใสในอนาคต
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
   1.  นายจิรภัทร  เดชวารี  รหัสนักศึกษา 55-03084-08742
   2.  นางสาวชนิดา  ปั้นเกิด  รหัสนักศึกษา 55-01014-11286
   3.  นางสาวบุศรินทร์  กลีบพุฒ  รหัสนักศึกษา 55-0107409734
   4.  นางสาวภรณีย์  แสงเถื่อน  รหัสนักศึกษา 55-01044-10744
   5.  นางสาวณัฐยา  ตั่นซุ่นหิ้น  รหัสนักศึกษา 55-01014-09933
   6.  นางสาวณัฐกานต์  สุทธิเกิด รหัสนักศึกษา 55-0101412060
 

เรียงความเรื่อง "สำนึกบุญคุณแผ่นดิน
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
  1.  นางสาวอินทิรา  จุลแสง  รหัสนักศึกษา 56-01052-15753
  2.  นางสาวปวีณา  หอมมาก  รหัสนักศึกษา 56-01012-15406
  3.  นางสาวชาริณี  สายสงวนวงศ์ รหัสนักศึกษา 54-06024-04557
  4.  นางสาววิภาวดี  มีจันทร์  รหัสนักศึกษา 55-06084-09026
  5.  นางสาวรัษฎาภรณ์  ธรรมกิจ  รหัสนักศึกษา 54-56014-05045
  6.  นางสาวสุภาวรรณ  นาคนวล  รหัสนักศึกษา 54-01034-07493

การตัดสินรางวัลเขียนเรียงความ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลุ่มวิชาภาษาไทย อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะพิจารณาเรื่องละ 6 รางวัล
โดยรางวัลได้รับเงินรางวัลจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นัดรับรางวัลในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า ห้อง R2518 หากไม่มาตามกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

ประกาศผลการเขียนเรียงความประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

เรียงความเรื่อง "ความสำคัญของโอกาสทางการศึกษา
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
   1.  นางสาววิภาวดี  มีจันทร์ รหัสนักศึกษา 55-06084-09026
   2.  นายรัฏศาสตร์  มินซอมอ  รหัสนักศึกษา  55-61014-10229
   3.  นายสาโรจน์  มุ่งดี  รหัสนักศึกษา 55-05034-09498
  
เรียงความเรื่อง "สุขใจเมื่อมีเงินออม
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 
    1.  นายธนชัย  พูนเอก รหัสนักศึกษา 54-05014-05383
    2.  นางสาวมณมณี  สินบำรุง  รหัสนักศึกษา 54-06024-04304
    3.  นางสาวอมรา  กงเพ็ชร  รหัสนักศึกษา 54-08014-04311
 

เรียงความเรื่อง "ความตั้งใจเพื่อความสดใสในอนาคต
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 
   1.  นางสาวขนิษฐา  พิมพขันธ์  รหัสนักศึกษา 53-06054-01260
   2.  นางสาวขนิษฐา  ยียะมา  รหัสนักศึกษา  53-01074-00854
   3.  นายวรุฒ  วงค์เศวก  รหัสนักศึกษา 55-01012-10043
 

เรียงความเรื่อง "สำนึกบุญคุณแผ่นดิน
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 
  1.  นางสาววิชุดา  โงนมะณี รหัสนักศึกษา 52-01014-79788
  2.  นางสาวรุ่งนภา  ชาตินัด  รหัสนักศึกษา 52-02004-79028
  3.  นางสาวผุสชา  เหรียญสุวรรณ รหัสนักศึกษา 54-01012-04779
 

การตัดสินรางวัลเขียนเรียงความ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลุ่มวิชาภาษาไทย อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะพิจารณาเรื่องละ 3 รางวัล
โดยรางวัลได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นัดรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 5 ห้อง 2518 ลงทะเบียนรับรางวัลเวลา 13.00 น.

ประกาศผลการเขียนเรียงความประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้

เรียงความเรื่อง "ความสำคัญของโอกาสทางการศึกษา
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์สวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 54-06024-06745
ได้รับรางวัล ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 

เรียงความเรื่อง "สุขใจเมื่อมีเงินออม
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวอุษา  ชิดเชื้อ รหัสนักศึกษา 53-05034-00573
ได้รับรางวัล ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 

เรียงความเรื่อง "ความตั้งใจเพื่อความสดใสในอนาคต
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวสิรินุช  วรรณสี รหัสนักศึกษา 52-06024-78272
ได้รับรางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท เนื่องจากลงทะเบียนเรียน 2/2555 ฝึกงานไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

เรียงความเรื่อง "สำนึกบุญคุณแผ่นดิน
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวอำพิกา  แก้วกล้า รหัสนักศึกษา 51-01014-73024
ได้รับรางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท เนื่องจากสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555 ไม่มีการลงทะเบียนใน 2/2555

การแจกรางวัลเขียนเรียงความ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลุ่มวิชาภาษาไทย อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะพิจารณาเรื่องละ 1 รางวัล
โดยรางวัลจะให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 ส่วนนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ฝึกงาน และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับเงินรางวัลละ 3,000 บาท