ภาคการศึกษาที่ 1

1.  เข้าประชุมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืน เพื่อรับเอกสารขอกู้ยืมต่อ
2.  เตรียมเอกสารขอกู้ยืมต่อ
3.  กำหนดการนำส่งเอกสารขอกู้ยืมต่อ
4.  ตรวจสอบรายชื่อ (ปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) กรุณาตรวจสอบความถูกต้องหากพบข้อผิดพลาดสอบถามได้ทาง page facebook: Kasemloan Studentloan
5.  ขอรหัสผ่านการเข้าระบบดิจิทัล DSL  
     ขั้นตอนขอรหัสผ่านช่องทางเครื่องคอมพิวเตอร์
     ขั้นตอนขอรหัสผ่านช่องทางมือถือ Application กยศ.Connect   VDO ตัวอย่าง
6.  ยืนยันยอดกู้ยืมเข้าระบบ DSL ให้บันทึกยอดที่ต้องการกู้ยืม ไม่ใช่ยอดลงทะเบียนเรียน ตัวอย่างการบันทึกยอดกู้ยืม 
     คำเตือน  นักศึกษาเริ่มบันทึกยอดกู้ยืมได้ต่อเมื่อ
                   - กรณีนักศึกษากู้ยืมเฉพาะทุน กยศ. ไม่มีทุนอื่น ๆ ให้บันทึกยอดกู้ยืมหลังที่ทำการเพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชาเรียบร้อยแล้ว
                   - กรณีนักศึกษามีทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือได้ทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากทุนกู้ยืม ให้บันทึกยอดกู้ยืมหลังจากตัดทุนเรียบร้อยแล้ว หรือมีการคำนวณยอดกู้ยืมที่ถูกต้องแล้วโดย SAS

7. นำส่งเอกสารกิจกรรมจิตอาสา และหลักฐานการออมเงิน ผ่าน google classroom 
   ห้องเข้าเพื่อส่งเอกสาร google classroom 
   เลขที่สัญญา 59/...  เลขที่สัญญา 60/... เลขที่สัญญา 61/... เลขที่สัญญา 62/... เลขที่สัญญา 63/... 
วิธีการเข้าแนบเอกสารกิจกรรมจิตอาสา และหลักฐานการออมเงิน ผ่าน google classroom
     - เข้าโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
     - เข้าโดยมือถือ

8.  พิมพ์ และลงนาม แบบยืนยันการเบิกเงิน   คลิกตัวอย่าง  ยกเลิกการลงนามที่มหาวิทยาลัย
9.  วิธีการนำส่งเอกสาร เอกสารที่ต้องนำส่ง นำส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
10. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยัน ผ่าน http://reg.kbu.ac.th  ตัวอย่างการเข้าดู
11. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
12. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
13. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม

14. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรณีได้รับจดหมายติดตามหนี้จาก กยศ.แต่กำลังศึกษาอยู่ต้องทำอย่างไร