ภาคการศึกษาที่ 1

1.  เข้าประชุมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืน เพื่อรับเอกสารขอกู้ยืมต่อ
2.  เตรียมเอกสารขอกู้ยืมต่อ
3.  กำหนดการนำส่งเอกสารขอกู้ยืมต่อ
4.  ตรวจสอบรายชื่อการนำส่งเอกสารขอกู้ยืม
5.  ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
6.  บันทึก PIN CODE กรณีที่ยังไม่เคยตั้งค่า PIN CODE ขั้นตอนการบันทึก PIN CODE
7.  รออนุมัติให้กู้ยืม
8.  ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการยื่นยอดค่าลงทะเบียน
9.  เตรียมเอกสารเซ็นแบบยืนยัน
10. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียน
11. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยัน ผ่าน reg.kbu.ac.th
12. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
13. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
14. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง