ติดต่อกองทุน

วิทยาเขตพัฒนาการ

วิทยาเขตพัฒนาการ ได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ โทร. 0-2320-2777 ต่อ 1420 ,1455 แฟกซ์ 0-2321-4444

วิทยาเขตร่มเกล้า

วิทยาเขตร่มเกล้า ได้ทุกวันจันทร์ –เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30น.
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ โทร. 02-904-2222 ต่อ 2118 , 2119

Page Facebook : kasemloan studentloan