นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ปีแรก

การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืมปีแรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มีขั้นตอนการกู้ยืมดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาที่ 1

1. สมัครเรียน
2. เตรียมเอกสารการกู้ยืม
3. ยื่นเอกสารพร้อมสัมภาษณ์
4. ตรวจสอบรายชื่อ  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ page facebook : kasemloan studentloan
5. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (สำหรับนักศึกษาใหม่ไม่เคยกู้ยืม) 
   ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนขอรหัสผ่านช่องทางเครื่องคอมพิวเตอร์
   ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านช่องทางมือถือ Application กยศ.Connect
6. ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ DSL  ตัวอย่างการยื่นกู้ ตัวอย่างยื่นกู้แบบVDO
   ในการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ มีขั้นตอนดังนี้
    6.1  นักศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา และผู้ค้ำประกัน
    6.2  พิมพ์หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษา และของผู้ค้ำประกัน อย่างล่ะ 1 ชุด
    6.3  สแกนหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว และบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ไม่หมดอายุ เข้าระบบ DSL
    6.4  สแกนหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของผู้ค้ำประกันที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว และบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันที่ไม่หมดอายุ เข้าระบบ DSL
7.  รอผลการอนุมัติให้กู้ยืม มี 2 กรณี
    7.1 ระบบอนุมัติให้กู้ยืม แจ้งผลทาง e-mail ของนักศึกษา และ Application กยศ. connect
    7.2 ระบบให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม แจ้งเอกสารที่ต้องนำส่งทาง e-mail ของนักศึกษา และ Application กยศ. connect
8. ระหว่างรออนุมัติให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลาม การเปิดบัญชีใช้เอกสารดังนี้
   8.1  ใบอนุมัติ ได้รับจากทางกองทุนของมหาวิทยาลัย
   8.2  สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 แผ่น
   8.3  บัตรประชาชนตัวจริงของนักศึกษาที่ไม่หมดอายุ
   8.4  สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ไม่หมดอายุ จำนวน 1 แผ่น
   8.5  สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 แผ่น (บางสาขาต้องใช้)
9. เมื่อได้รับอนุมัติ มีข้อความแจ้งผลการอนุมัติทาง e-mail ของนักศึกษา และ Application กยศ. connect สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
   9.1  เข้าระบบ DSL บันทึกข้อมูลสัญญา  ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสัญญา
   9.2  เข้าระบบ DSL บันทึกยอดเงินกู้ยืม ตัวอย่างการบันทึกยอดเงินกู้ยืม (เริ่มบันทึกได้เดือนมิถุนายน 2564)
   9.3  แจ้งข้อมูลเมื่อบันทึกข้อมูลสัญญา และบันทึกยอดกู้ยืม เรียบร้อยแล้ว มาที่ e-mail : formkbuloan@kbu.ac.th
         ชื่อเรื่อง : แจ้งยืนยันยอดกู้ยืม
         เนื้อเรื่อง : ชื่อ - สกุล ของนักศึกษา  รหัสนักศึกษา ยอดเงินที่ยืนยันกู้ จำนวน ........... บาท
10.  เมื่อได้รับ e-mail ตอบกลับจาก formkbuloan@kbu.ac.th ให้นักศึกษาพิมพ์สัญญากู้ยืม และแบบยืนยันการเบิกเงิน และหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขฯ จำนวนอย่างล่ะ 1 ชุด
11.  ลงนามในสัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงิน แบ่งเป็น 2 วิธี
      11.1  ลงนามที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้องกองทุน ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต
              11.1.1  นักศึกษาและผู้ค้ำประกัน มาที่มหาวิทยาลัยสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
              11.1.2  เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อลงนาม
                         11.1.2.1  คู่มือการกู้ยืม
                         11.1.2.2  สัญญาตัวจริง และแบบยืนยันการเบิกเงิน และหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขฯ จำนวนอย่างล่ะ 1 ชุด
                         11.1.2.3  หนังสือให้ความยินยอมที่นักศึกษาลงนามเรียบร้อยแล้ว (พิมพ์ได้จากขั้นตอนยื่นกู้) จำนวน 1 ชุด
                         11.1.2.4  หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้ค้ำประกันลงนามเรียบร้อยแล้ว (พิมพ์ได้จากขั้นตอนยื่นกู้) จำนวน 1 ชุด
                         11.1.2.5  บัตรประชาชนตัวจริง ของนักศึกษาและผู้ค้ำประกัน ที่ไม่หมดอายุ
                         11.1.2.6  สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา และผู้ค้ำประกัน อย่างล่ะ  1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารให้เรียบร้อย)
                         11.1.2.7  สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา และผู้ค้ำประกัน อย่างล่ะ  1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารให้เรียบร้อย)
                         11.1.2.8  ปากกาน้ำเงิน 1 ด้าม 
       11.2  ลงนามที่อำเภอ
               11.2.1  ผู้ค้ำประกัน ไปที่อำเภอที่ประสงค์จะลงนาม
               11.2.2  เตรียมเอกสารไปอำเภอดังนี้
                          11.2.2.1  หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นพยาน ดาวน์โหลด
                          11.2.2.2  สัญญาตัวจริง และแบบยืนยันการเบิกเงิน และหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขฯ จำนวนอย่างล่ะ 1 ชุด
                          11.2.2.3  บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ค้ำประกันที่ไม่หมดอายุ
                          11.2.2.4  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันที่ไม่หมดอายุ จำนวน 1 แผ่น (บางอำเภอต้องการ)
              (กรณีนักศึกษาไปลงนามที่อำเภอพร้อมผู้ค้ำประกันให้เตรียมเอกสารของนักศึกษาอีก 1 ชุด)
12. นำส่งสัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงิน พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
     12.1  นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดนำส่งที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ห้องกองทุนกู้ยืม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต
     12.2  เอกสารที่ต้องนำส่ง คือ
             12.2.1 คู่มือการกู้ยืม (รับได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม)
             12.2.2 ใบนำส่งสัญญา (ได้รับจาก e-mail ในขั้นตอนพิมพ์สัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงิน) กรอกข้อมูลให้ครบ
             12.2.3. สัญญาตัวจริงจำนวน 1 ชุด  ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วทั้งนักศึกษา และผู้ค้ำประกัน (กรณีลงนามที่อำเภอต้องมีตราประทับจากอำเภอที่ไปลงนาม)
             12.2.4. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (จากขั้นตอนยื่นกู้) ที่นักศึกษาลงนามเรียบร้อย
             12.2.5. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ชุด (จากขั้นตอนยื่นกู้) ที่นักศึกษาลงนามเรียบร้อย
             12.2.6. หนังสือยอมรับเงื่อนไขจำนวน 1 ชุด  ที่นักศึกษาลงนามเรียบร้อย
             12.2.7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารจำนวน  2 แผ่น (ถ่ายด้านหน้าสมุดที่มีชื่อนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
             12.2.8. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษาจำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
             12.2.9. บัตรประชาชนนักศึกษาตัวจริงที่ไม่หมดอายุ พร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
             12.2.10. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกันจำนวน 1 แผ่น (ผู้ค้ำประกันรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
             12.2.11 สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกันที่ไม่หมดอายุ จำนวน 1 แผ่น (ผู้ค้ำประกันรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
13.  ตรวจสอบผลการนำส่งสัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงิน พร้อมเอกสารประกอบ ตัวอย่างการเข้าเพื่อตรวจสอบ
14. เข้าปฐมนิเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า สถานที่รอติดตามประกาศ (จองคิวเข้าปฐมนิเทศ) ระบบจองเปิดต้นเดือนมิถุนายน 2564
15. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก http:\\reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
16. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
17. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
18. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3