นักศึกษาใหม่เริ่มกู้ปีแรก

การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่เริ่มกู้ยืมปีแรกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มีขั้นตอนการกู้ยืมดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาที่ 1

1. สมัครเรียน
2. เตรียมเอกสารการกู้ยืม
3. ยื่นเอกสารพร้อมสัมภาษณ์
4. ตรวจสอบเลขที่สัญญา (ปรับข้อมูลทุก ๆ  3 วันทำการ) หรือที่ http://reg.kbu.ac.th หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ page facebook : kasemloan studentloan
   ขอให้นักศึกษาจดจำเลขที่สัญญาของตนเองเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากกฎหมาย PDPA ไม่ให้ประกาศ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา เลขบัตรประชาชน
5. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (สำหรับนักศึกษาใหม่ไม่เคยกู้ยืม) 
   ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนขอรหัสผ่านช่องทางเครื่องคอมพิวเตอร์
   ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านช่องทางมือถือ Application กยศ.Connect

6. ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ DSL  ตัวอย่างการยื่นกู้ ตัวอย่างยื่นกู้แบบVDO  
ในการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ มีขั้นตอนดังนี้
    6.1  นักศึกษาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา และบิดามารดา หรือ(กรณีไม่มีบิดาและมารดาบันทึกข้อมูลผู้ปกครอง)
    6.2  ดาวน์โหลดพร้อมพิมพ์หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษา และของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง อย่างล่ะ 1 ชุด
    6.3  สแกนหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว และบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ไม่หมดอายุ เข้าระบบ DSL
    6.4  สแกนหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของบิดาและมารดาที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว และบัตรประชาชนของบิดาและมารดาที่ไม่หมดอายุ เข้าระบบ DSL
(กรณีอยู่กับบิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่งให้ใช้เอกสารของคนเดียวได้ แต่ถ้าไม่มีบิดาและมารดาให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองแทน)

7.  รอผลการอนุมัติให้กู้ยืม มี 2 กรณี
    7.1 ระบบอนุมัติให้กู้ยืม แจ้งผลทาง e-mail ของนักศึกษา และ Application กยศ. connect
    7.2 ระบบให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม แจ้งเอกสารที่ต้องนำส่งทาง e-mail ของนักศึกษา และ Application กยศ. connect

8. ระหว่างรออนุมัติให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลาม การเปิดบัญชีใช้เอกสารดังนี้
    8.1  ใบอนุมัติ ได้รับจากทางกองทุนของมหาวิทยาลัย
    8.2  สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 แผ่น
    8.3  บัตรประชาชนตัวจริงของนักศึกษาที่ไม่หมดอายุ
    8.4  สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ไม่หมดอายุ จำนวน 1 แผ่น
    8.5  สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 แผ่น (บางสาขาต้องใช้)
    8.6  เข้าร่วม Google Classroom คลิกเพื่อเข้าร่วม  รหัสเข้าร่วม oxm726l

9. เมื่อได้รับอนุมัติ มีข้อความแจ้งผลการอนุมัติทาง e-mail ของนักศึกษา และ Application กยศ. connect สิ่งที่ต้องปฏิบัติ คือ เข้าระบบ DSL เพื่อดำเนินการ
    คลิกดูตัวอย่างขั้นตอนการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงิน    
    9.1  บันทึกข้อมูลสัญญาพร้อมพิมพ์ ตัวอย่างข้อ 1-10 
    9.2  ยืนยันยอดกู้ยืม ตัวอย่างข้อ 12 - 24 (เริ่มยืนยันได้วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป) หากทำผิดต้องการยกเลิก ตัวอย่างข้อ 33 - 38
    9.3  พิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ตัวอย่างข้อ 25 - 29 (เริ่มพิมพ์แบบยืนยันได้วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป)
    9.4  วิธีการลงนาม  ตัวอย่างข้อ 39 - 41 
           - นักศึกษาลงนามต่อหน้าอาจารย์กองทุนเท่านั้นในวันส่งสัญญาและแบบเบิกเงินพร้อมเอกสารประกอบ
           - ผู้แทนโดยชอบธรรม สามารถมาลงนามต่อหน้าอาจารย์กองทุน
           - ผู้แทนโดยชอบธรรม สามารถถ่ายคลิปวีดีโอกรณีไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าอาจารย์กองทุนได้ โดยการถ่ายคลิปมีข้อควรระวังดังนี้
             1. ถ่ายให้เห็นบัตรประชาชนกับหน้าผู้แทนโดยชอบธรรม
             2. ถ่ายให้เห็นหัวสัญญาปีการศึกษา 2567 (แผ่นที่ 1)
             3. ถ่ายให้เห็นหน้าผู้แทนโดยชอบธรรามขณะเซ็นสัญญา ในช่องผู้แทนโดยชอบธรรม (แผ่นที่ 7)
             4. ถ่ายให้เห็นหน้าผู้แทนโดยชอบธรรมขณะเซ็นแบบเบิกเงิน ในช่องผู้แทนโดยชอบธรรม 
             5. ถ่ายให้เห็นหน้าผู้แทนโดยชอบธรรมขณะเซ็นสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม 

ตัวอย่างการอัดวีดีโอการลงนามสัญญา และแบบเบิกเงิน  กรณีไม่เห็นทั้ง 5 ข้อ ต้องกลับไปเซ็นใหม่

    9.5  วิธีการเตรียมเอกสาร เพื่อนำส่ง ตัวอย่างข้อ 42  (นำส่งภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567)
           ดาวน์โหลดใบนำส่งสัญญาและแบบเบิกเงิน67
           หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

    9.6  วิธีการนำส่งเอกสาร ตัวอย่างข้อ 43-44
    9.7  ขั้นตอนหลังจากนำส่ง พร้อมคำอธิบายการโอนเงิน ตัวอย่างข้อ 45 - 46 

10. ตรวจสอบผลการนำส่งสัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงิน พร้อมเอกสารประกอบ ตัวอย่างการเข้าเพื่อตรวจสอบ
11. เข้าปฐมนิเทศ 20.06.67  ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมพฤกษา ชั้น 3 ห้องเกษมสโมสร ทำแบบทดสอบ
ลงทะเบียนเข้าห้องเวลา 08.45 - 09.00 น. ดูรายละเอียด
12. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก http:\\reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
13. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
14. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
15. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3