การเตรียมเอกสารการกู้ยืม

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม

 

การเตรียมเอกสารขอกู้ยืม แบ่งตามอาชีพบิดามารดา และผู้ปกครอง

สถานภาพ/อาชีพ บิดาอาชีพอิสระ บิดาอาชีพมีเงินเดือนประจำ บิดาไม่ประกอบอาชีพ บิดาแยกทาง/
หย่าร้าง หรือ ไม่ส่งเสียเลี้ยงดู หรือหายสาบสูญ
บิดาเสียชีวิต
มารดาอาชีพ
อิสระ

1.1

ลักษณะที่ 1

1.4

ลักษณะที่ 2

1.7

ลักษณะที่ 1

3.1

ลักษณะที่ 1

3.3

ลักษณะที่ 1

มารดาอาชีพมี
เงินเดือนประจำ

1.2

ลักษณะที่ 2

1.5

ลักษณะที่ 2

1.8

ลักษณะที่ 2

3.2

ลักษณะที่ 2

3.4

ลักษณะที่ 2

มารดาไม่
ประกอบอาชีพ

1.3

ลักษณะที่ 1

1.6

ลักษณะที่ 2

1.9 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

ลักษณะที่ 1

1.10 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

ลักษณะที่ 2

3.5 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

ลักษณะที่ 1

3.6 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

ลักษณะที่ 2

3.7 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

ลักษณะที่ 1

3.8 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

ลักษณะที่ 2

มารดาแยกทาง/
หย่าร้าง หรือไม่ส่งเสียเลี้ยงดู หรือหายสาบสูญ

2.1

ลักษณะที่ 1

2.3

ลักษณะที่ 2

2.5 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

ลักษณะที่ 1

2.6 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

ลักษณะที่ 2

4.1 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

ลักษณะที่ 1

4.2 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

ลักษณะที่ 2

4.5 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

ลักษณะที่ 1

4.6 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

ลักษณะที่ 2

มารดาเสียชีวิต

2.2

ลักษณะที่ 1

2.4

ลักษณะที่ 2

2.7 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

ลักษณะที่ 1

2.8 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

ลักษณะที่ 2

4.3 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

ลักษณะที่ 1

4.4 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

ลักษณะที่ 2

4.7 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

ลักษณะที่ 1

4.8 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

ลักษณะที่ 2

 

 คำจำกัดความการประกอบอาชีพ 

1. อาชีพอิสระ คือ การประกอบอาชีพที่มีค่าตอบแทนที่แบบไม่มีสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เช่น เกษตรกรประมง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
​2. อาชีพที่มีเงินเดือนประจำ คือ การประกอบอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครึ่งเดือน หรือรายเดือน (มีสลิปเงินดือน หรือหนังสือรับรองเงินดือน) เช่น พนักงานบริษัท รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
3. ไม่ได้ประกอบอาชีพ คือ ไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงานใด ๆ เช่น พ่อบ้าน แม่บ้าน พิการ ป่วย บวช มีโทษจำคุก ฯลฯ

 คำจำกัดความสถานภาพ 

การกรอกสถานภาพครอบครัว มีผลต่อการพิจารณาให้กู้ยืม กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ตามสถานภาพครอบครัวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ณ วันกรอกข้อมูล
     -นักศึกษาอยู่ในความดูแลของบิดา และมารดา คือ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา ไม่ว่าจะได้ทำการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
     - กรณีนักศึกษาอยู่กับคนใดคนหนึ่ง
ความหมายของสถานะ
1. แยกทางกัน คือ ผู้ที่มิได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว 
​2. หย่าร้าง คือ สามีภรรยาที่จดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ความเป็นสามีภรรยา สิ้นสุดลง
3. เสียชีวิต คือ หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น สมองหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง
4. ไม่ส่งเสียเลี้ยงดู คือ ไม่อุปการะ ส่งเสียในเรื่องค่าใช้จ่าย และไม่ดูแลนักศึกษา
5. หายสาบสูญ เรียกบุคคลซึ่งได้ไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ตลอดระยะเวลา ๕ ปี และศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญว่า คนสาบสูญ

 

กรอบวงเงินปีการศึกษา 2564

สแกน QR Code เพื่อขอแบบคำขอกู้ยืม หรือคลิกเพื่อขอแบบคำขอกู้ยืม

เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วมีข้อความตอบกลับทาง e-mail ภายใน 7 วันทำการ 

หากไม่มีการตอบกลับกรุณาติดต่อ อ.แววระวี ชนะนนท์ โทร 089-1301731