การเตรียมเอกสารการกู้ยืม

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม

 

การเตรียมเอกสารขอกู้ยืม แบ่งตามอาชีพบิดามารดา และผู้ปกครอง

สถานภาพ/อาชีพ บิดาอาชีพอิสระ บิดาอาชีพมีเงินเดือนประจำ บิดาไม่ประกอบอาชีพ บิดาแยกทาง/
หย่าร้าง หรือ ไม่ส่งเสียเลี้ยงดู หรือหายสาบสูญ
บิดาเสียชีวิต
มารดาอาชีพ
อิสระ
1.1 1.4 1.7 3.1 3.3
มารดาอาชีพมี
เงินเดือนประจำ
1.2 1.5 1.8 3.2 3.4
มารดาไม่
ประกอบอาชีพ
1.3 1.6

1.9 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

1.10 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

3.5 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

3.6 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

3.7 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

3.8 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

มารดาแยกทาง/
หย่าร้าง หรือไม่ส่งเสียเลี้ยงดู หรือหายสาบสูญ
2.1 2.3

2.5 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

2.6 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

4.1 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

4.2 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

4.5 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

4.6 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

มารดาเสียชีวิต 2.2 2.4

2.7 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

2.8 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

4.3 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

4.4 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

4.7 ผู้ปกครองอาชีพอิสระ

4.8 ผู้ปกครองอาชีพมีเงินเดือน

 

 คำจำกัดความการประกอบอาชีพ 

1. อาชีพอิสระ คือ การประกอบอาชีพที่มีค่าตอบแทนที่แบบไม่มีสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เช่น เกษตรกรประมง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
​2. อาชีพที่มีเงินเดือนประจำ คือ การประกอบอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครึ่งเดือน หรือรายเดือน (มีสลิปเงินดือน หรือหนังสือรับรองเงินดือน) เช่น พนักงานบริษัท รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
3. ไม่ได้ประกอบอาชีพ คือ ไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงานใด ๆ เช่น พ่อบ้าน แม่บ้าน พิการ ป่วย บวช มีโทษจำคุก ฯลฯ

 คำจำกัดความสถานภาพ 

1. อยู่ด้วยกัน คือ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา ไม่ว่าจะได้ทำการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
     - สมรสและคู่สมรสอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึง สามีและภรรยาที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
     - สมรสแต่คู่สมรสไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึง สามีและภรรยาที่อาศัยอยู่คนละครัวเรือนแต่ยังมีความผูกพันฉันท์สามีภรรยากัน
2. แยกทางกัน คือ ผู้ที่มิได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว ดาวนโหลดหนังสือรับรองสถานภาพ
​3. หย่าร้าง คือ สามีภรรยาที่จดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ความเป็นสามีภรรยา สิ้นสุดลง
4. เสียชีวิต คือ หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น สมองหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง

กรอบวงเงินปีการศึกษา 2563

สแกน QR Code เพื่อขอแบบคำขอกู้ยืม หรือคลิกเพื่อขอแบบคำขอกู้ยืม

เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วมีข้อความตอบกลับทาง e-mail ภายใน 7 วันทำการ 

หากไม่มีการตอบกลับกรุณาติดต่อ อ.แววระวี ชนะนนท์ โทร 089-1301731