ตารางการออม

การออมเงิน คือ การนำเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำเดือนละ 60 บาท และต้องไม่มีการถอนเงินออก การถอนออกคือการไม่ได้ออมเงิน

การปรับสมุดบัญชี คือ การออมกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป มีสมุดบัญชี เมื่อทำการออมเงิน ไม่ว่าจะเป็นโอน การไปฝากเงินที่ธนาคาร นศ.นำสมุดบัญชีไปปรับทุกเดือน กรณีลืมปรับสมุดอนุโลมให้ดาวน์โหลด statement ได้จาก application การโหลด statement จะโหลดได้สูงสุด 6 เดือนเท่านั้น เพราะ ฉะนั้น หากเทอมใดการออมมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน นักศึกษาต้องขอ statement ไว้ในเดือนที่ยังสามารถขอได้อยู่
การตรวจเงินออม 
     การออมกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป อาจารย์ดูช่องคงเหลือของทุกบรรทัด หากบรรทัดใด ในเดือนใดมียอดต่ำกว่าตารางการออมที่กำหนด นั่นแสดงว่านักศึกษาถอนออก การถอนออกคือการไม่ได้ออมเงิน เว้นแต่เพียงว่าธนาคารหักค่าธรรมเนียมบัตรโดยที่นักศึกษาไม่รู้ตัว สามารถนำเงินใส่ในภายหลังได้ (ยอดเงินเดือนสุดท้ายที่ส่งต้องมียอดตามกำหนดในตารางการออม)
     การออมกับ กอช. สามารถออมได้ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพราะฉะนั้นต้องคำนวณเงินออมให้ดี อาจารย์ดูยอดล่าสุดช่องเงินสะสมในเดือนที่กำหนดส่งต้องมีตรงกับยอดในตารางการออมเงิน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กอช.ให้การออม 1 ครั้ง สามารถเป็นจิตอาสาได้ 1 ชั่วโมง สามารถใช้ยื่นเป็นกิจกรรมจิตอาสาได้ในการกู้ยืมของภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นต้นไป
การส่งหลักฐาน
    กรณีออมกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ส่งเป็นสมุดบัญชีที่มีการปรับทุกเดือน หรือ เป็น statement ที่ดาวน์โหลดจาก App ของธนาคาร ถ้าส่ง statement ให้ทำเป็น pdf อย่าโหลดแล้วส่งเลยเพราะต้องใส่รหัสซึ่งรหัสนักศึกษาไม่ควรบอกใคร
    กรณีออมกับ กอช. ให้ส่งเป็นคลิปวีดีโอตามตัวอย่าง เปิดช้า ๆ ตามตัวอย่างที่ให้ไว้
ไม่ออม หรือไม่ปรับสมุดทุกเดือน ทำอย่างไร
    เขี่ยนบทความตามที่กำหนดในด้านล่างนี้ เดือนที่ไม่ออมเดือนละ 1 บทความ เขียนด้วยปากกาน้ำเงินทุกตัวอักษร  
เมื่อส่งแล้วทำอย่างไรต่อ
    ส่งหลักฐานแล้ว หากมีข้อผิดพลาดให้แก้ไขกลับมา อย่าลืมกดส่งทุกครั้งที่ส่งมาใหม่  แล้วไม่ต้องรอคะแนน เมื่อถึงเวลาส่งแบบเบิกเงินสามารถส่งมาได้ทันที อาจารย์จะนำมาตรวจย้อนหลังเองค่ะ

 

ตารางการออมเงิน เลขที่สัญญา 59/... – 61/…

ตารางการออมเงิน เลขที่สัญญา 62/... – 65/…