บุคลากร

วิทยาเขตพัฒนาการ


 

หัวหน้ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

นางสาวแววระวี ชนะนนท์

ประจำวิทยาเขตพัฒนาการ
สัญญากู้ยืม และธนาคาร
โทร. 08-9130-1731

 

 

นางสาวกรพินธุ์ พนาพิสุทธิ์จามร

ประจำวิทยาเขตพัฒนาการ
สัญญากู้ยืม และธนาคาร
โทร. 08-9521-4007

 

 

นางสาวพิสมัย บุญกัณฑ์

ประจำวิทยาเขตพัฒนาการ
ลาออกสมัครใหม่ ย้ายคณะ ย้ายสาขา
โทร. 08-1505-5826

 

 

 

 

ประจำวิทยาเขตพัฒนาการ
ลาออก รักษาสถานภาพ
โทร. 

 

 

นางสาวสาวิตรี เอี่ยมมะวัน

ประจำวิทยาเขตพัฒนาการ
สแกนเอกสาร และคืนคลัง
โทร. 09-2381-7790

 

 

 

 

ประจำวิทยาเขตพัฒนาการ

จดหมายติดตามการชำระหนี้
รายงานผลการสำเร็จการศึกษา
 

 

 
 

วิทยาเขตร่มเกล้า


นางสาวจันทร์พิมพ์ ทองศรีแก้ว

ประจำวิทยาเขตร่มเกล้า
รับสมัครนักศึกษาใหม่
โทร. 08-4359-9529

 

 

นายสุชาติ อินต๊ะก๋อน

ประจำวิทยาเขตร่มเกล้า
ย้ายคณะ ย้ายสาขา ลาออกสมัครใหม่
ลาออก รักษาสถานภาพ สำเร็จการศึกษา
​จดหมายแจ้งผู้ปกครงอศิษย์ปัจจุบัน

โทร.08-4127-6421

 

 

นางสาววิริญ ศิริสัมพันธ์

ประจำวิทยาเขตร่มเกล้า
ธุรการ

โทร.08-0259-0887

 

 

กนกวรรณ หิมมะ

ประจำวิทยาเขตร่มเกล้า
บันทึกข้อมูล สแกนเอกสารนักศึกษาใหม่
โทร.089-725-7078