ภาคการศึกษาที่ 3

ไม่มีการกู้ยืมสำหรับภาคการศึกษานี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนให้ชำระค่าเล่าเรียนด้วยทุนส่วนตัว