ภาคการศึกษาที่ 3

1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต่อ
2.  พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th
3.  ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
4.  ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียน ผ่าน e-studentloan

5.  เตรียมเอกสารการเซ็นแบบยืนยัน
6.  ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบียน
7. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยันผ่าน reg.kbu.ac.th

8.  เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก reg.kbu.ac.th
9.  การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

10. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง