การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ สามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่าน www.studentloan.or.th

วิธีการตรวจสอบการโอนเงิน 

ความหมายของแต่ละสถานะมีดังต่อไปนี้

  1. รอเอกสาร/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้ยืนยันผ่านระบบแล้ว แต่ยังไม่ส่งเอกสารให้ธนาคาร
  2. รอตรวจเอกสาร/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้นำส่งเอกสารไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างธนาคารกำลังดำเนินการตรวจสอบ
  3. เอกสารไม่ถูกต้อง/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้นำส่งเอกสารไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง นักศึกษาต้องรีบมาติดต่อเพื่อแก้ไข
  4. เอกสารถูกต้อง/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้นำส่งเอกสารไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารทำการตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วถูกต้อง
  5. รอโอน/ปกติ หมายถึง ธนาคารสร้างไฟล์โอนเงิน เพื่อเตรียมโอนเงินค่าครองชีพให้นักศึกษา
  6. โอนสำเร็จ/ปกติ หมายถึง ธนาคารโอนเงินค่าครองชีพให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

การโอนเงินแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. การโอนเงินค่าเล่าเรียน โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
    1.1 โอนเ​เมื่อนักศึกษาเซ็นแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว หลังจากวันเซ็นแบบยืนยันไม่เกิน 60 วันทำการ
    1.2 นักศึกษาตรวจสอบการโอนเงิน เมื่อเงินเข้าแล้วประมาณ 7 วันหลังจากเงินเข้านักศึกษาสามารถติดต่อรับใบเสร็จได้ที่ศูนย์ sasc เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การโอนเงินค่าครองชีพ โอนเข้าบัญชีนักศึกษา
     2.1  โอนเ​เมื่อนักศึกษาเซ็นแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว หลังจากวันเซ็นแบบยืนยันไม่เกิน 60 วันทำการ หรือตรวจสอบใน reg.kbu.ac.th ว่ามีข้อความขึ้นว่า แบบยืนยันเรียบร้อย อยู่ระหว่างเสนอลงนาม นับจากวันประกาศไป 30 วันเงินเดือนแรกจึงจะโอนเข้าบัญชี
     

2.2  การโอนเงินในภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาได้รับเงินโอนเดือนละ 3,000 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน เป็นเวลา 6 เดือน
2.3  วิธีการโอนกรณีเงินเข้าล่าช้ากว่าเดือนมิถุนายน 
             
ตัวอย่างการโอนเงินกรณีเริ่มเข้าเดือนสิงหาคม 

เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
การโอน ยังไม่โอน ยังไม่โอน เริ่มโอน โอนต่อ โอนต่อ โอนต่อ
จำนวนเงินที่ได้รับ - - 3,000 9,000 3,000 3,000

ยอด 9,000 บาท ของเดือนกันยายน จะเป็นของเดือน มิถุยายน 3,000 บาท กรกฎาคม 3,000 บาท และ กันยายน 3,000 บาท

*การโอนเงินถ้าเข้าในเวลาปกติคือเริ่มเดือนมิถุนายน จะเข้าเดือนละ 3,000 บาท ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ 6 เดือน

2.4 การโอนค่าครองชีพ จะเข้าหลังจากที่ใน http://reg.kbu.ac.th ขึ้นว่า "แบบยืนยันค่าลงทะเบียน 1/2564 เรียบร้อย" ประมาณ 30-45 วันทำการ