การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ สามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่าน www.studentloan.or.th

วิธีการตรวจสอบการโอนเงิน 

ความหมายของแต่ละสถานะมีดังต่อไปนี้

  1. รอเอกสาร/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้ยืนยันผ่านระบบแล้ว แต่ยังไม่ส่งเอกสารให้ธนาคาร
  2. รอตรวจเอกสาร/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้นำส่งเอกสารไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างธนาคารกำลังดำเนินการตรวจสอบ
  3. เอกสารไม่ถูกต้อง/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้นำส่งเอกสารไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง นักศึกษาต้องรีบมาติดต่อเพื่อแก้ไข
  4. เอกสารถูกต้อง/ปกติ หมายถึง มหาวิทยาลัยได้นำส่งเอกสารไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารทำการตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วถูกต้อง
  5. รอโอน/ปกติ หมายถึง ธนาคารสร้างไฟล์โอนเงิน เพื่อเตรียมโอนเงินค่าครองชีพให้นักศึกษา
  6. โอนสำเร็จ/ปกติ หมายถึง ธนาคารโอนเงินค่าครองชีพให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

การโอนเงินแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. การโอนเงินค่าเล่าเรียน โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
    1.1 โอนเ​เมื่อนักศึกษาส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว หลังจากวันเซ็นแบบยืนยันไม่เกิน 60 วันทำการ
    1.2 นักศึกษาตรวจสอบการโอนเงิน เมื่อเงินเข้าแล้วประมาณ 7 วันหลังจากเงินเข้านักศึกษาสามารถติดต่อรับใบเสร็จได้ที่ศูนย์ sasc เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การโอนเงินค่าครองชีพ โอนเข้าบัญชีนักศึกษา
     2.1  โอนเ​เมื่อนักศึกษาส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว หลังจากวันเซ็นแบบยืนยันไม่เกิน 60 วันทำการ หรือตรวจสอบใน reg.kbu.ac.th ว่ามีข้อความขึ้นว่า แบบยืนยันเรียบร้อย อยู่ระหว่างเสนอลงนาม นับจากวันประกาศไป 30 วันเงินเดือนแรกจึงจะโอนเข้าบัญชี
     2.2  การโอนเงินในภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาได้รับเงินโอนเดือนละ 2,400 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน เป็นเวลา 6 เดือน
     2.3  วิธีการโอนกรณีเงินเข้าล่าช้ากว่าเดือนมิถุนายน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
            2.3.1 กู้ยืมแบบ ลักษณะที่ 1 โอนครั้งแรก 2,400 บาท และโอนครั้งที่ 2 ทบจากเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนปัจจุบันที่ได้รับ 
ตัวอย่างการโอนเงินกรณีเริ่มเข้าเดือนสิงหาคม 

เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
การโอน ยังไม่โอน ยังไม่โอน เริ่มโอน โอนต่อ โอนต่อ โอนต่อ
จำนวนเงินที่ได้รับ - - 2,400 7,200 2,400 2,400

*การโอนเงินถ้าเข้าในเวลาปกติคือเริ่มเดือนมิถุนายน จะเข้าเดือนละ 2,400 บาท ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ 6 เดือน

            2.3.2 กู้ยืมแบบ ลักษณะที่ 2 โอนครั้งแรก โอนย้อนให้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนปัจจุบัน
ตัวอย่างการโอนเงินกรณีเริ่มเข้าเดือนสิงหาคม

เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
การโอน ยังไม่โอน ยังไม่โอน เริ่มโอน โอนต่อ โอนต่อ โอนต่อ
จำนวนเงินที่ได้รับ - - 7,200 2,400 2,400 2,400

*การโอนเงินถ้าเข้าในเวลาปกติคือเริ่มเดือนมิถุนายน จะเข้าเดือนละ 2,400 บาท ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ 6 เดือน