การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ สามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่าน www.studentloan.or.th

วิธีการตรวจสอบการโอนเงิน 

ขั้นตอนก่อนการโอนเงิน
1.  นักศึกษานำส่งแบบเบิกเงินตัวจริง พร้อมเอกสารประกอบ ให้อาจารย์กองทุนที่มหาวิทยาลัย
2.  อาจารย์กองทุนรับเอกสารตรวจสอบเบื้องต้น
3.  ส่งเอกสารมาตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด กรณีผิดตีกลับให้นักศึกษาแก้ไข
4.  ส่งเอกสารให้กองการเงินตรวจสอบยอดเงิน กรณีผิดตีกลับให้นักศึกษาแก้ไข
5.  ยืนยันยอดกู้ยืมผ่านระบบ DSL
6.  สแกนแบบเบิกเงินเข้าระบบ DSL
7.  รวมชุดแบบเบิกเงินผ่านระบบ DSL (ขั้นตอนนี้นักศึกษาจะได้ค่าครองชีพครี้งที่ 1 ภายใน 7 วันหลังจากรวมชุดเสร็จ)
8.  เสนอลงนามใบนำส่ง
9.  นำเอกสารส่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
10. ธนาคารตรวจสอบเอกสาร ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ว่านานแค่ไหนเนื่องจากธนาคารตรวจทั่วประเทศ หากตรวจสอบเสร็จ เงินค่่าครองชีพครั้งที่ 2 และครั้งถัดไปจะโอนต่อ ส่วนค่าเล่าเรียนจะโอนเข้าตามกำหนดวันในแต่ละเดือน

การโอนเงินแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. การโอนเงินค่าเล่าเรียน โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
    1.1 ธนาคารจะโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัยทุกวันที่ 5 ,15 และ 25 ของทุก ๆ เดือน จะโอนต่อเมื่อเอกสารถึงธนาคารและได้รับการตรวจสอบจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
    1.2 นักศึกษาตรวจสอบการโอนเงิน เมื่อเงินเข้าแล้วประมาณ 7 วันหลังจากเงินเข้านักศึกษาสามารถติดต่อรับใบเสร็จได้ที่ศูนย์ sasc เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2. การโอนเงินค่าครองชีพ โอนเข้าบัญชีนักศึกษา
     2.1  ครั้งที่ 1 ธนาคารโอนค่าครองชีพเข้าบัญชีนักศึกษาหลังจากอาจารรย์กองทุนยืนยันและสแกนเอกสารการกู้ยืมเข้าระบบ DSL  ประมาณ 10 - 30 วันทำการ (เริ่มโอนเดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)
     2.2  ครั้งที่ 2 ธนาคารโอนค่าครองชีพเข้าบัญชีนักศึกษาหลังจาก ธนาคารได้รับเอกสารจากสถานศึกษาและทำการตรวจสอบว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วน คาดว่าประมาณ 60 วันทำการ
     2.3  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสถานศึกษาส่งเอกสารถึงธนาคารเมื่อใด ได้ที่ http"//reg.kbu.ac.th ว่ามีข้อความขึ้นว่า นำแบบยืนยันส่งธนาคารเรียบร้อยแล้ว...
     2.4  การโอนเงินจะโอนเข้าในวันที่เดิมที่เข้าครั้งที่ 1 หากในเดือนนั้น ๆ วันที่เดิมยังไม่มีการโอนเงิน แสดงว่าธนาคารยังตรวจสอบเอกสารไม่เสร็จ ธนาคารจะทำการโอนทบยอดให้ในเดือนถัดไป ที่ทำการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย  

             
การโอนเงินของภาคเรียนที่ 1 จะเริ่มโอนในเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป

ครั้งที่  1 2 3 4 5 6
ขั้นตอน โอนเมื่อสถานศึกษายืนยัน และสแกนเข้าระบบ DSL โอนเมื่อเอกสารถึงธนาคารและตรวจเสร็จ โอนต่อ โอนต่อ โอนต่อ โอนต่อ
จำนวนเงินที่ได้รับ 3,000

กรณีตรวจเสร็จในเดือนถัดมา โอน 3,000 บาท

แต่ถ้าตรวจเสร็จข้ามเดือน เช่นใช้เวลาตรวจ 2 เดือน เงินจะโอนให้ 3,000+3,000 = 6000 บาท

3,000 3,000 3,000 3,000

*การโอนเงินถ้าเข้าในเวลาปกติคือเริ่มเดือนมิถุนายน จะเข้าเดือนละ 3,000 บาท ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ 6 เดือน จำนวนเงินรวม 18,000 บาท

2.5 การโอนค่าครองชีพ จะเข้าหลังจากที่ใน http://reg.kbu.ac.th ขึ้นว่า "แบบยืนยันค่าลงทะเบียน 1/2566 เรียบร้อย" ประมาณ 10 - 30 วันทำการ