ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา เพื่อใช้ส่งในวันเซ็นแบบยืนยัน 1/2564

การทำกิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณา นับตามชั่วโมงที่ทำจริงแต่ไม่เกินที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม
กรุณาศึกษาเงื่อนไขในแต่ละกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำ (เปิดดาวน์โหลดแบบฟอร์มเดือนธันวาคม 2563)
ปฎิบัติงานในระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564 

กิจกรรมที่ 1  จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการบริจาคร่างกาย สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2  จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการทำความสะอาด สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3  จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการให้ความรู้ สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 4  จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของภายนอกมหาวิทยาลัย สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 5  จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการดูแล สูงสุด 6 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 6  จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สูงสุด 9 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 7  จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับอาสาสมัคร สูงสุด 18 ชั่วโมง (เฉพาะผู้มีบัตรอาสา)
กิจกรรมที่ 8  จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 9  จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับดวงใจเนอร์ซิงโฮม สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 10 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับถักหมวกเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สูงสุด 18 ชั่วโมง
                  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วม ครั้งที่ 1  (รับหมวกที่ถักเรียบร้อยวันสุดท้ายคือวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.)

กิจกรรมที่ 11 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ Open House สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 12 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับงานประสาทปริญญา สูงสุด 18 ชั่วโมง
ิจกรรมที่ 13 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับบริจาคห่วงจากฝากระป๋องเครื่องดื่มเพื่อช่วยสร้างขาเทียมให้ผู้พิการ  สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 14 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ e-learning สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 15 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับสาธารณสุข สูงสุด 18 ชั่วโมง

ิจกรรมพิเศษ จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับศูนย์เอราวัณ