ภาคการศึกษาที่ 2

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต่อ
2. ประชุมเตรียมความพร้อม 
3. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนผ่าน http:\\reg.kbu.ac.th วันที่ 14 กันยายน - 26 กันยายน 2563
   เพิ่มเติม-เพิกถอน รายวิชา วันที่ 9 - 21 พฤศจิกายน 2563
4. ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
5. ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-studentloan
6. ประเมินความพึงพอใจในงานบริการ
7. เตรียมเอกสารการเซ็นแบบยืนยัน
8. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบียน
9. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยันผ่าน http:\\reg.kbu.ac.th
10. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก http:\\reg.kbu.ac.th
11. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
12. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
13. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง