ภาคการศึกษาที่ 2

นักศึกษาสามารถทำขั้นตอนยืนยันยอดกู้ยืมได้ต่อเมื่อดำเนินการของภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว 
ดูอย่างไรเรียบร้อยแล้วได้ที่ http://reg.kbu.ac.th ไปที่ประกาศกองทุน
ถ้ามีข้อข้อ 197 ความว่า “(ใหม่)นำแบบยืนยันส่งธนาคารเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดแบบยืนยัน 1/2564 นับจากวันนี้ 30 วันทำการ ได้ที่ http:\\reg.kbu.ac.th”

จึงจะสามารถทำขั้นตอนยืนยันยอด 2/2564 ได้

1. ตรวจสอบรายชื่อ (ข้อมูลปรับทุก ๆ 3 วันทำการ)
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนผ่าน http:\\reg.kbu.ac.th วันที่ 13 กันยายน - 26 กันยายน 2564
   เพิ่มเติม-เพิกถอน รายวิชา วันที่ 8 - 15 พฤศจิกายน 2564
3. ส่งหลักฐานการออมเงิน และกิจกรรมจิตอาสาเข้า google classroom  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
4. ยืนยันยอดกู้ยืมผ่าน DSL ตัวอย่างการยืนยันยอด
5. ประเมินความพึงพอใจในงานบริการ เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564  คลิกเพื่อประเมิน
6. เตรียมเอกสารเพื่อนำส่ง
    6.1 ใบนำส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกรอกข้อมูลครบ  1 แผ่น ดาวนโหลดใบนำส่ง
    6.2 แบบยืนยันการเบิกเงินที่ลงนามแล้ว  2 แผ่น
    6.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม 2 แผ่น
    6.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนฯ  2 แผ่น (เฉพาะกรณีนักศึกษาอายุไม่ถึง 20 ปี ณ วันเซ็นแบบยืนยันฯ)
    6.5 กิจกรรมจิตอาสาตัวจริง จำนวน 18 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ที่กู้ยืมต่อปี 2565) อย่าลืมส่งเข้า classroom ก่อนนำส่งตัวจริง

*เอกสารสำเนาทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร*

7. นำส่งแบบเบิกเงินพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน 20 พฤศจิกายน 2564
    7.1 ส่งใส่ตระกร้าหน้าเคาน์เตอร์ห้องกองทุนทั้ง 2 วิทยาเขต
    7.2 ส่งทางระบบขนส่ง มาที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250 โทร 089-1301731
*เขียนหน้าซองว่าให้ส่งเฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ห้ามส่งไปวิทยาเขตร่มเกล้าเด็ดขาด หากเอกสารหายจะไม่รับผิดชอบนะคะ*

8. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยันผ่าน http:\\reg.kbu.ac.th
9. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก http:\\reg.kbu.ac.th
10. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
11. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
12. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง