ภาคการศึกษาที่ 2

นักศึกษาที่สามารถดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ จะต้องดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2565 ให้เรียบร้อยก่อน

1. ตรวจสอบรายชื่อ (ข้อมูลปรับทุก ๆ 3 วันทำการ)  
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนผ่าน http:\\reg.kbu.ac.th วันที่ 12 - 24 กันยายน 2565
   เพิ่มเติม-เพิกถอน รายวิชา วันที่ 7 - 19 พฤศจิกายน 2565
3. ส่งหลักฐานการออมเงิน และกิจกรรมจิตอาสาเข้า google classroom  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 หรือก่อนเซ็นแบบเบิกเงิน 7  วันทำการ
4. ยืนยันยอดกู้ยืมผ่าน DSL ตัวอย่างการยืนยันยอด 
    -  สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนวันที่ 12 - 18 กันยายน 2565 และไม่มีเพิ่มถอน สามาถยืนยันยอดได้วันแรก 20 กันยายน 2565
    -  สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลัง 18 กันยายน 2565 และไม่มีเพิ่มถอน สามารถยืนยันยอดได้หลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว 2 วันทำการ (วันทำการคือจันทร์ - เสาร์)
    -  นักศึกษาเลขที่สัญญา 65/.. ที่ยังไม่เข้าปฐมนิเทศ หรือคะแนนทดสอบไม่ผ่าน ให้เข้าร่วมอีกครั้ง 15 กันยายน 2565 มิฉะนั้นจะไม่สามารถยืนยันยอดได้
5. ประเมินความพึงพอใจในงานบริการ เริ่ม 20 กันยายน 2565  คลิกเพื่อประเมิน
6. การลงนาม นักศึกษาลงนามต่อหน้าอาจารย์กองทุนกู้ยืมเท่านั้น กรณีมีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้แทนฯ สามารถลงนามโดยการถ่ายวีดีโอส่งเข้า Google Classroom ได้
7. เตรียมเอกสารเพื่อนำส่ง
    7.1 คู่มือการกู้ยืม
    7.2 ใบนำส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกรอกข้อมูลครบ  1 แผ่น ดาวน์โหลดใบนำส่ง (พิมพ์ส่งแผ่นที่ 1 เท่านั้น แผ่นที่2-3 ให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ต้องนำส่ง)
          กรณีภาคการศึกษา 1/2565 ไม่กู้ค่าครองชีพ ภาคการศึกษา 2/2565 จะขอกู้ยืมค่าครองชีพ (รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกู้ค่าครองชีพ
    7.3 แบบยืนยันการเบิกเงินที่ลงนามแล้ว  2 แผ่น
    7.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม 2 แผ่น
    7.5 สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนฯ  2 แผ่น (เฉพาะกรณีนักศึกษาอายุไม่ถึง 20 ปี ณ วันพิมพ์แบบเบิกเงินออกจากระบบ)
    7.6 กิจกรรมจิตอาสาตัวจริง จำนวน 18 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ที่กู้ยืมต่อปี 2566) อย่าลืมส่งเข้า classroom ก่อนนำส่งตัวจริง
    7.7 ออมเงินส่งเข้าใน Classroom ไม่ต้องนำส่งตัวจริง (ทุกคนที่กู้ 2/2565 ต้องนำส่ง)

*เอกสารสำเนาทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร*

8. นำส่งแบบเบิกเงินพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน 10 พฤศจิกายน 2565 กรณีเพิ่มถอนรายวิชา ส่งภายใน 15 พฤศจิกายน 2565
    8.1  ส่งที่เคาน์เตอร์ห้องกองทุนทั้ง 2 วิทยาเขต
    8.2  ส่งใส่ตระกร้าหน้าเคาน์เตอร์ห้องกองทุนทั้ง 2 วิทยาเขต
9. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยันผ่าน http:\\reg.kbu.ac.th
10. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก http:\\reg.kbu.ac.th
11. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
12. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
13. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง