ภาคการศึกษาที่ 2

นักศึกษาที่สามารถดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 2/2566 ได้ จะต้องดำเนินการภาคเรียนที่ 1/2566 ให้เรียบร้อยก่อน

1. ตรวจสอบข้อมูลเรียงตามเลขที่สัญญา  (ข้อมูลปรับทุก ๆ 3 วันทำการ)  
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนผ่าน http://reg.kbu.ac.th วันที่ 11 - 30 กันยายน 2566
   เพิ่มเติม-เพิกถอน รายวิชา วันที่ 6 - 18 พฤศจิกายน 2566
3. ส่งหลักฐานการออมเงิน และกิจกรรมจิตอาสาเข้า google classroom  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 หรือก่อนเซ็นแบบเบิกเงิน 7  วันทำการ
4. ยืนยันยอดกู้ยืมผ่าน DSL ตัวอย่างการยืนยันยอดกู้ยืม
    -  สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนวันที่ 11 - 12 กันยายน 2566 และไม่มีเพิ่มถอน สามาถยืนยันยอดได้วันแรก 14 กันยายน 2566 
    -  สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 13 กันยายน 2566 เป็นต้นไป และไม่มีเพิ่มถอน สามารถยืนยันยอดได้หลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว 2 วันทำการ (วันทำการคือจันทร์ - เสาร์)
5. ประเมินความพึงพอใจในงานบริการ เริ่ม เดือน กันยายน 2566  คลิกเพื่อประเมิน
6. การลงนาม นักศึกษาลงนามต่อหน้าอาจารย์กองทุนกู้ยืมเท่านั้น กรณีมีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้แทนฯ สามารถลงนามโดยการถ่ายวีดีโอนำให้อาจารย์กองทุนดู ณ วันเซ็นแบบเบิกเงิน
7. เตรียมเอกสารเพื่อนำส่ง
    7.1 คู่มือการกู้ยืม
    7.2 ใบนำส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกรอกข้อมูลครบ  1 แผ่น  ดาวน์โหลดใบนำส่ง  (พิมพ์ส่งแผ่นที่ 1 เท่านั้น แผ่นที่2-3 ให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ต้องนำส่ง)
          กรณีภาคการศึกษา 1/2566 ไม่กู้ค่าครองชีพ ภาคการศึกษา 2/2566 จะขอกู้ยืมค่าครองชีพ (รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกู้ยืมค่าครองชีพ
    7.3 แบบยืนยันการเบิกเงินที่ลงนามแล้ว  2 แผ่น
    7.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม 2 แผ่น
    7.5 สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนฯ  2 แผ่น (เฉพาะกรณีนักศึกษาอายุไม่ถึง 20 ปี ณ วันพิมพ์แบบเบิกเงินออกจากระบบ)
    7.6 กิจกรรมจิตอาสาตัวจริง จำนวน 18 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ที่กู้ยืมต่อปี 2567) อย่าลืมส่งเข้า classroom ก่อนนำส่งตัวจริง
    7.7 ส่งหลักฐานการออมเงิน เดือนสิงหาคม - เดือนที่เซ็นแบบเบิกเงิน (ทุกคนที่กู้ 2/2566 ต้องนำส่ง)
         -  ออมกับธนาคาร ส่งเข้า classroom เป็น statement  file pdf เรียงหน้าให้ถูกต้อง  1 file และส่งตัวจริง นำ statement พิมพ์ออกมาในเดือนส.ค.-เดือนที่เซ็นแบบเบิกเงิน
         -  ออมกับ กอช. ส่งเข้า classroom นำส่งเป็นคลิป และนำส่งตัวจริงคือ เปิดคลิปให้ อ.กองทุนดูในวันเซ็นแบบเบิกเงิน (ตัวอย่างคลิปการนำส่ง กอช.)
         -  กรณีมีบทลงโทษ เนื่องจากไม่ออมเงิน หรือถอนเงินออมออกเกินยอดที่กำหนดให้ออม หรือไม่ปรับสมุดเงินออม ส่งเข้า classroom นำส่งคลิป  และเปิดคลิปให้ อ.กองทุนดูในวันเซ็นแบบเบิกเงิน (ตัวอย่างบทลงโทษ)

*เอกสารสำเนาทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร*

8. นัดเซ็นแบบเบิกเงิน 2/2566  ทุกรอบเปิดรับบัตรคิวเวลา 09.00 - 15.00 น.
    รอบ 1 สำหรับนักศึกษาไม่มีเพิ่มเติม เพิกถอนรายวิชา 
             วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 19 - 21 กันยายน 2566 ณ อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ
             วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 23 กันยายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 หน้าห้อง SASC
    รอบ 2 สำหรับนักศึกษาที่ที่ยังไม่เซ็นในรอบ 1 ทุกกรณี (ไม่มีเพิ่มเติม เพิกถอน)
             วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2566 ณ อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ
             วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 หน้าห้อง SASC
   รอบ 3 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เซ็นรอบ 1-2 ทุกกรณี และนักศึกษาที่เพิ่มเติม เพิกถอน
             วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ
             วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 หน้าห้อง SASC

9. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยันผ่าน http://reg.kbu.ac.th
10. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก http://reg.kbu.ac.th
11. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
12. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
13. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง