ภาคการศึกษาที่ 2

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต่อ
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนเรียนผ่าน reg.kbu.ac.th
3. ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan
4. ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-studentloan

5. เตรียมเอกสารการเซ็นแบบยืนยัน
6. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบียน
7. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยันผ่าน reg.kbu.ac.th

8. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดจาก reg.kbu.ac.th
9. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
10. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง