ประกาศผลรางวัลการเขียนเรียงความ

ประกาศผลการเขียนเรียงความประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

เรียงความเรื่อง "ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการชำระหนี้คืน
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
   1.  นายฐิติพงศ์  ใจสมุทร รหัสนักศึกษา 56-03074-15290
   2.  นางสาวสารีน่า มดคัน  รหัสนักศึกษา 56-61014-15463
   3.  นางสาวเบญญาภา  แซ่เหลียว  รหัสนักศึกษา 56-01014-15598
   4.  นางสาวอรวี มีจริง  รหัสนักศึกษา 56-61014-14620
   5.  นายวิชาญ  เจริญศรี  รหัสนักศึกษา 56-05014-16606
   6.  นายธีรไนย  ไชยศรี  รหัสนักศึกษา 56-61014-14439

เรียงความเรื่อง "ใช้เงินกู้ให้คุ้มค่ากับการศึกษาเพื่ออนาคต
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
   1.  นางสาววิภาดา เพ็ชรเชียว รหัสนักศึกษา 57-61014-20114
   2.  นางสาวศิริโสภา ย่าพรหม  รหัสนักศึกษา 57-61014-19213
   3.  นางสาววารุณี  ทวีจันทร์  รหัสนักศึกษา 57-01074-19657
   4.  นายธีรพัฒน์  พร้อมสันเทียะ  รหัสนักศึกษา 57-04034-21732
   5.  นายมารุต  สิงฆาฬะ  รหัสนักศึกษา 57-06084-20251
   6.  นางสาวนภัสสร  ซันเต๊ะ  รหัสนักศึกษา 57-61014-20634

เรียงความเรื่อง "มุ่งมั่นฝึกออมสร้างวินัยชำระหนี้
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
   1.  นางสาวรุสมีต้า จินตรา รหัสนักศึกษา 58-61014-23637
   2.  นางสาวนฤมล  โสทอก  รหัสนักศึกษา 58-01074-23087
   3.  นายราเชร  จาดแจ่ม  รหัสนักศึกษา 58-61014-23557
   4.  นางสาวเกศราภรณ์  บุญภา  รหัสนักศึกษา 58-1001424150
   5.  นายรุ่งโรจน์  อาจนะรา  รหัสนักศึกษา 58-03064-24584
   6.  นางสาวศิริญญา กาญจนพันธุ์  รหัสนักศึกษา 58-61014-23024

เรียงความเรื่อง "กองทุนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
   1.  นางสาวรุ่งนภา  บำรุงเอื้อ รหัสนักศึกษา 59-10014-26949
   2.  นางสาวปัทมา ชัยมั่นคง  รหัสนักศึกษา 59-06074-27541
   3.  นางสาวอุดมวรรณ ไชยราช  รหัสนักศึกษา 59-10014-26943
   4.  นางสาวอรอนงค์  จิงใจ  รหัสนักศึกษา 59-01074-27278
   5.  นางสาวพชรวรรณ  ศรีไพร  รหัสนักศึกษา 59-01012-27532
   6.  นางสาวอมาวสี  วัดบุญลือ  รหัสนักศึกษา 59-01042-26664

ประกาศผลการเขียนเรียงความประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้

เรียงความเรื่อง "ความสำคัญของโอกาสทางการศึกษา
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ

   1.  นางสาวอรพนิต  พึ่งน้อย รหัสนักศึกษา 57-05014-21575
   2.  นางสาวทัศวรรณ  ขุนสมาน  รหัสนักศึกษา 57-61014-20156
   3.  นายมารุต  สังฆาฬะ  รหัสนักศึกษา 57-06084-20251
   4.  นางสาวศิริโสภา  ย่าพรหม  รหัสนักศึกษา 57-61014-19213
   5.  นางสาวอนุสรา  ธรรมดา  รหัสนักศึกษา 57-01074-20195
   6.  นางสาวฐิตาภรณ์  พุฒติ  รหัสนักศึกษา 57-01072-21589
  
เรียงความเรื่อง "สุขใจเมื่อมีเงินออม
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
    1.  นางสาววันวิสา  วงค์ไพศาล  รหัสนักศึกษา 56-61014-15085
    2.  นางสาวสุรางคนา  แซ่ตั้น  รหัสนักศึกษา 56-61014-14208
    3.  นางสาวอารยา  พันธจิตต์  รหัสนักศึกษา 56-01034-15930
    4.  นายสรสิทธิ์  เจียงสิทธิ์  รหัสนักศึกษา 56-06084-17419
    5.  นางสาวสุนัตตา  ศรีพาคำ  รหัสนักศึกษา 56-61014-14868
    6.  นางสาวพิชชาภา  พะคะยะ  รหัสนักศึกษา 56-01054-15471

เรียงความเรื่อง "ความตั้งใจเพื่อความสดใสในอนาคต
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
   1.  นายจิรภัทร  เดชวารี  รหัสนักศึกษา 55-03084-08742
   2.  นางสาวชนิดา  ปั้นเกิด  รหัสนักศึกษา 55-01014-11286
   3.  นางสาวบุศรินทร์  กลีบพุฒ  รหัสนักศึกษา 55-0107409734
   4.  นางสาวภรณีย์  แสงเถื่อน  รหัสนักศึกษา 55-01044-10744
   5.  นางสาวณัฐยา  ตั่นซุ่นหิ้น  รหัสนักศึกษา 55-01014-09933
   6.  นางสาวณัฐกานต์  สุทธิเกิด รหัสนักศึกษา 55-0101412060
 

เรียงความเรื่อง "สำนึกบุญคุณแผ่นดิน
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อ่านเรียงความ
  1.  นางสาวอินทิรา  จุลแสง  รหัสนักศึกษา 56-01052-15753
  2.  นางสาวปวีณา  หอมมาก  รหัสนักศึกษา 56-01012-15406
  3.  นางสาวชาริณี  สายสงวนวงศ์ รหัสนักศึกษา 54-06024-04557
  4.  นางสาววิภาวดี  มีจันทร์  รหัสนักศึกษา 55-06084-09026
  5.  นางสาวรัษฎาภรณ์  ธรรมกิจ  รหัสนักศึกษา 54-56014-05045
  6.  นางสาวสุภาวรรณ  นาคนวล  รหัสนักศึกษา 54-01034-07493

การตัดสินรางวัลเขียนเรียงความ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลุ่มวิชาภาษาไทย อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะพิจารณาเรื่องละ 6 รางวัล
โดยรางวัลได้รับเงินรางวัลจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นัดรับรางวัลในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาเขตร่มเกล้า ห้อง R2518 หากไม่มาตามกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

ประกาศผลการเขียนเรียงความประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

เรียงความเรื่อง "ความสำคัญของโอกาสทางการศึกษา
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
   1.  นางสาววิภาวดี  มีจันทร์ รหัสนักศึกษา 55-06084-09026
   2.  นายรัฏศาสตร์  มินซอมอ  รหัสนักศึกษา  55-61014-10229
   3.  นายสาโรจน์  มุ่งดี  รหัสนักศึกษา 55-05034-09498
  
เรียงความเรื่อง "สุขใจเมื่อมีเงินออม
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 
    1.  นายธนชัย  พูนเอก รหัสนักศึกษา 54-05014-05383
    2.  นางสาวมณมณี  สินบำรุง  รหัสนักศึกษา 54-06024-04304
    3.  นางสาวอมรา  กงเพ็ชร  รหัสนักศึกษา 54-08014-04311
 

เรียงความเรื่อง "ความตั้งใจเพื่อความสดใสในอนาคต
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 
   1.  นางสาวขนิษฐา  พิมพขันธ์  รหัสนักศึกษา 53-06054-01260
   2.  นางสาวขนิษฐา  ยียะมา  รหัสนักศึกษา  53-01074-00854
   3.  นายวรุฒ  วงค์เศวก  รหัสนักศึกษา 55-01012-10043
 

เรียงความเรื่อง "สำนึกบุญคุณแผ่นดิน
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 
  1.  นางสาววิชุดา  โงนมะณี รหัสนักศึกษา 52-01014-79788
  2.  นางสาวรุ่งนภา  ชาตินัด  รหัสนักศึกษา 52-02004-79028
  3.  นางสาวผุสชา  เหรียญสุวรรณ รหัสนักศึกษา 54-01012-04779
 

การตัดสินรางวัลเขียนเรียงความ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลุ่มวิชาภาษาไทย อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะพิจารณาเรื่องละ 3 รางวัล
โดยรางวัลได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นัดรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า อาคารเกษมนครา ชั้น 5 ห้อง 2518 ลงทะเบียนรับรางวัลเวลา 13.00 น.

ประกาศผลการเขียนเรียงความประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้

เรียงความเรื่อง "ความสำคัญของโอกาสทางการศึกษา
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์สวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 54-06024-06745
ได้รับรางวัล ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 

เรียงความเรื่อง "สุขใจเมื่อมีเงินออม
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวอุษา  ชิดเชื้อ รหัสนักศึกษา 53-05034-00573
ได้รับรางวัล ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 

เรียงความเรื่อง "ความตั้งใจเพื่อความสดใสในอนาคต
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวสิรินุช  วรรณสี รหัสนักศึกษา 52-06024-78272
ได้รับรางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท เนื่องจากลงทะเบียนเรียน 2/2555 ฝึกงานไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

เรียงความเรื่อง "สำนึกบุญคุณแผ่นดิน
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวอำพิกา  แก้วกล้า รหัสนักศึกษา 51-01014-73024
ได้รับรางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท เนื่องจากสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555 ไม่มีการลงทะเบียนใน 2/2555

การแจกรางวัลเขียนเรียงความ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลุ่มวิชาภาษาไทย อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะพิจารณาเรื่องละ 1 รางวัล
โดยรางวัลจะให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 ส่วนนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ฝึกงาน และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับเงินรางวัลละ 3,000 บาท