ภาคการศึกษาที่ 1

1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่าน http://reg.kbu.ac.th ใน 
    รอบ 1 วันที่ 30 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2566
    รอบ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 กรกฎาคม 2566
2.  ตรวจสอบรายชื่อ   หรือที่ http://reg.kbu.ac.th หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ page facebook : kasemloan studentloan
3. ขอรหัสผ่านการเข้าระบบดิจิทัล DSL  (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยดำเนินการ)
     ขั้นตอนขอรหัสผ่านช่องทางเครื่องคอมพิวเตอร์
     ขั้นตอนขอรหัสผ่านช่องทางมือถือ Application กยศ.Connect   VDO ตัวอย่าง
4.  ยืนยันยอดกู้ยืมเข้าระบบ DSL ให้บันทึกยอดที่ต้องการกู้ยืม ไม่ใช่ยอดลงทะเบียนเรียน ตัวอย่างการบันทึกยอดกู้ยืม 
     คำเตือน  นักศึกษาเริ่มบันทึกยอดกู้ยืมได้ต่อเมื่อ
                   - กรณีนักศึกษากู้ยืมเฉพาะทุน กยศ. ไม่มีทุนอื่น ๆ ให้บันทึกยอดกู้ยืมหลังที่ทำการเพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชาเรียบร้อยแล้ว
                   - กรณีนักศึกษามีทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือได้ทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากทุนกู้ยืม ให้บันทึกยอดกู้ยืมหลังจากตัดทุนเรียบร้อยแล้ว หรือมีการคำนวณยอดกู้ยืมที่ถูกต้องแล้วโดย SAS
C
     -  รอบ 1  วันที่ ....
     -  รอบ 2  วันที่ ...
     -  รอบ 3 วันที่  ...
5. นำส่งเอกสารหลักฐานเข้า Google Classroom
    5.1 กิจกรรมจิตอาสา จำนวน 18 ชั่วโมง หรือ 36 ชั่วโมง หรือ 40 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี 
    5.2 หลักฐานการออมเงิน เริ่มตรวจเงินออมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จนถึงเดือนที่เซ็นแบบเบิกเงิน  กรณีไม่ออมเงินไม่ปรับสมุดกรุณาเขียนบทความ คลิกบทความ
   ห้องเข้าเพื่อส่งเอกสาร Google Classroom 
   เลขที่สัญญา 61/...
   เลขที่สัญญา 62/...
   เลขที่สัญญา 63/... 
   เลขที่สัญญา 64/...
   เลขที่สัญญา 65/...

วิธีการเข้าแนบเอกสารกิจกรรมจิตอาสา และหลักฐานการออมเงิน ผ่าน google classroom
     - เข้าโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
     - เข้าโดยมือถือ

6.  พิมพ์ และลงนาม แบบยืนยันการเบิกเงิน  คลิกตัวอย่าง  
7.  วิธีการนำส่งเอกสาร เอกสารที่ต้องนำส่ง นำส่งภายใน
    -  รอบ 1  ภายใน .....
    -  รอบ 2 ภายใน ....
    -  รอบ 3 ภายใน ...
8. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยัน ผ่าน http://reg.kbu.ac.th  ตัวอย่างการเข้าดู
9. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
10. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
11. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
12. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กรณีได้รับจดหมายติดตามหนี้จาก กยศ.แต่กำลังศึกษาอยู่ต้องทำอย่างไร