ภาคการศึกษาที่ 1

1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่าน http://reg.kbu.ac.th ใน 
    รอบ 1 วันที่ 1 - 26 กุมภาพันธ์ 2565
    รอบ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2565
2. ตรวจสอบรายชื่อ  (ปรับปรุงข้อมูลทุก ๆ 3-5 วันทำการ) กรุณาตรวจสอบความถูกต้องหากพบข้อผิดพลาดสอบถามได้ทาง page facebook: Kasemloan Studentloan
3. ขอรหัสผ่านการเข้าระบบดิจิทัล DSL  (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยดำเนินการ)
     ขั้นตอนขอรหัสผ่านช่องทางเครื่องคอมพิวเตอร์
     ขั้นตอนขอรหัสผ่านช่องทางมือถือ Application กยศ.Connect   VDO ตัวอย่าง
4.  ยืนยันยอดกู้ยืมเข้าระบบ DSL ให้บันทึกยอดที่ต้องการกู้ยืม ไม่ใช่ยอดลงทะเบียนเรียน ตัวอย่างการบันทึกยอดกู้ยืม 
     คำเตือน  นักศึกษาเริ่มบันทึกยอดกู้ยืมได้ต่อเมื่อ
                   - กรณีนักศึกษากู้ยืมเฉพาะทุน กยศ. ไม่มีทุนอื่น ๆ ให้บันทึกยอดกู้ยืมหลังที่ทำการเพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชาเรียบร้อยแล้ว
                   - กรณีนักศึกษามีทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือได้ทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากทุนกู้ยืม ให้บันทึกยอดกู้ยืมหลังจากตัดทุนเรียบร้อยแล้ว หรือมีการคำนวณยอดกู้ยืมที่ถูกต้องแล้วโดย SAS
C
     -  รอบ 1  วันที่ 11 - 20 เม.ย.65
     -  รอบ 2  วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 65
     -  รอบ 3 วันที่  22 - 30 มิ.ย. 65
5. นำส่งเอกสารหลักฐานเข้า Google Classroom
    5.1 กิจกรรมจิตอาสา จำนวน 18 ชั่วโมง หรือ 36 ชั่วโมง หรือ 40 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี 
    5.2 หลักฐานการออมเงิน เริ่มตรวจเงินออมเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จนถึงเดือนที่เซ็นแบบเบิกเงิน  กรณีไม่ออมเงินไม่ปรับสมุดกรุณาเขียนบทความ คลิกบทความ
   ห้องเข้าเพื่อส่งเอกสาร Google Classroom 
   เลขที่สัญญา 59/... 
   เลขที่สัญญา 60/...
   เลขที่สัญญา 61/...
   เลขที่สัญญา 62/...
   เลขที่สัญญา 63/... 
   เลขที่สัญญา 64/...

วิธีการเข้าแนบเอกสารกิจกรรมจิตอาสา และหลักฐานการออมเงิน ผ่าน google classroom
     - เข้าโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
     - เข้าโดยมือถือ

6.  พิมพ์ และลงนาม แบบยืนยันการเบิกเงิน  คลิกตัวอย่าง  
7.  วิธีการนำส่งเอกสาร เอกสารที่ต้องนำส่ง นำส่งภายใน
    -  รอบ 1  ภายใน 30 เม.ย. 65
    -  รอบ 2 ภายใน 25 มิ.ย. 65
    -  รอบ 3 ภายใน 9 ก.ค. 65
8. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยัน ผ่าน http://reg.kbu.ac.th  ตัวอย่างการเข้าดู
9. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
10. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
11. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
12. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กรณีได้รับจดหมายติดตามหนี้จาก กยศ.แต่กำลังศึกษาอยู่ต้องทำอย่างไร