ภาคการศึกษาที่ 1

1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่าน http://reg.kbu.ac.th ใน 
    รอบ 1 วันที่ 29 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2567 
    รอบ 2 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567
    เปิดภาคเรียน 10 มิถุนายน 2567
    เพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชา  วันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2567
2.  ตรวจสอบข้อมูลตามเลขที่สัญญา    หรือที่ http://reg.kbu.ac.th หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ page facebook : kasemloan studentloan
     ขอให้นักศึกษาจดจำเลขที่สัญญาของตนเองเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากกฎหมาย PDPA ไม่ให้ประกาศ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา เลขบัตรประชาชน
3. ขอรหัสผ่านการเข้าระบบดิจิทัล DSL  (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยดำเนินการ)
     ขั้นตอนขอรหัสผ่านช่องทางเครื่องคอมพิวเตอร์
     ขั้นตอนขอรหัสผ่านช่องทางมือถือ Application กยศ.Connect   VDO ตัวอย่าง
4.  ยืนยันยอดกู้ยืมเข้าระบบ DSL ให้บันทึกยอดที่ต้องการกู้ยืม ไม่ใช่ยอดลงทะเบียนเรียน ตัวอย่างการบันทึกยอดกู้ยืม 
     คำเตือน  นักศึกษาเริ่มบันทึกยอดกู้ยืมได้ต่อเมื่อ
                   - กรณีนักศึกษากู้ยืมเฉพาะทุน กยศ. ไม่มีทุนอื่น ๆ ให้บันทึกยอดกู้ยืมหลังที่ทำการเพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชาเรียบร้อยแล้ว
                   - กรณีนักศึกษามีทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือได้ทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากทุนกู้ยืม ให้บันทึกยอดกู้ยืมหลังจากตัดทุนเรียบร้อยแล้ว หรือมีการคำนวณยอดกู้ยืมที่ถูกต้องแล้วโดย SAS
C
  5. นำส่งเอกสารหลักฐานเข้า Google Classroom ก่อนกำหนดเซ็นแบบเบิกเงินล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ
    5.1 กิจกรรมจิตอาสา จำนวน 18 ชั่วโมง หรือ 36 ชั่วโมง หรือ 40 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี 
    5.2 หลักฐานการออมเงิน เริ่มตรวจเงินออมเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเดือนที่เซ็นแบบเบิกเงิน  กรณีไม่ออมเงินไม่ปรับสมุดกรุณาเขียนบทความ คลิกบทความ
   ห้องเข้าเพื่อส่งเอกสาร Google Classroom 
   เลขที่สัญญา 62/...
   เลขที่สัญญา 63/... 
   เลขที่สัญญา 64/...
   เลขที่สัญญา 65/...
   เลขที่สัญญา 66/...

วิธีการเข้าแนบเอกสารกิจกรรมจิตอาสา และหลักฐานการออมเงิน ผ่าน google classroom
     - เข้าโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
     - เข้าโดยมือถือ

6.  พิมพ์ และลงนาม แบบยืนยันการเบิกเงิน  คลิกตัวอย่าง  
7.  วิธีการนำส่งเอกสาร เอกสารที่ต้องนำส่ง นำส่งภายใน
    -  รอบ 1  สำหรับนักศึกษาไม่มีเพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชา
       วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 24 - 26 เมษายน 2567  อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ (ข้าง7-11)
       วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 29 เมษายน 2567 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 
    -  รอบ 2 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนอื่น ๆ นอกเหนือทุนกู้ยืม และนักศึกษาที่ยังไม่ได้เซ็นในรอบก่อนหน้า
       วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2567 อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ (ข้าง7-11)
       วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 
    -  รอบ 3 สำหรับนักศึกษาที่มีเพิ่มเติมเพิกถอนรายวิชา และนักศึกษาที่ยังไม่ได้เซ็นในรอบก่อนหน้า
       วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2567 อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ (ข้าง7-11)
       วิทยาเขตพัฒนาการ วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2567 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 
    -  รอบเก็บตก (สุดท้าย) สำหรับนักศึกษาที่ไม่เซ็นแบบตามกำหนด
       วิทยาเขตร่มเกล้า วันที่ ............. กรกฎาคม 2567 อาคารเกษมนครา ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ (ข้าง7-11)
8. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยัน ผ่าน http://reg.kbu.ac.th  ตัวอย่างการเข้าดู
9. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
10. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
11. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
12. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กรณีได้รับจดหมายติดตามหนี้จาก กยศ.แต่กำลังศึกษาอยู่ต้องทำอย่างไร