ภาคการศึกษาที่ 1

1.  เข้าประชุมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการชำระหนี้คืน เพื่อรับเอกสารขอกู้ยืมต่อ
2.  เตรียมเอกสารขอกู้ยืมต่อ
3.  กำหนดการนำส่งเอกสารขอกู้ยืมต่อ
4.  ตรวจสอบรายชื่อ (เปิดตรวจสอบรายชื่อในเดือนกุมภาพันธ์ 2564) กรุณาตรวจสอบความถูกต้องหากพบข้อผิดพลาดสอบถามได้ทาง page facebook: Kasemloan Studentloan
5.  ยื่นกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ขั้นตอนการยื่นกู้ผ่านระบบ 
     5.1 ลักษณะที่ 1 กยศ.
     5.2 ลักษณะที่ 2 กรอ.
6.  บันทึก PIN CODE กรณีที่ยังไม่เคยตั้งค่า PIN CODE ขั้นตอนการบันทึก PIN CODE
7.  รออนุมัติให้กู้ยืม (เริ่มอนุมัติ 20 พฤษภาคม 2564)
8.  ยื่นยอดค่าลงทะเบียนเรียน ขั้นตอนการยื่นยอดค่าลงทะเบียน 
     คำเตือน
        1. ยอดลงทะเบียนเรียนต้องเป็นยอดที่เพิ่มเติม-เพิกถอน เรียบร้อยแล้ว (ถ้าไม่มีเพิ่มเติม-เพิกถอน สามารถยื่นได้เมื่อระบบเปิด)
        2. ยอดลงทะเบียนยื่นยอดเต็มจำนวน ไม่หักทุน หรือส่วนลดใด ๆ
9.  เตรียมเอกสารเซ็นแบบยืนยัน
10. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าลงทะเบี่ยน
11. ตรวจสอบผลการเซ็นแบบยืนยัน ผ่าน reg.kbu.ac.th
12. เก็บหลักฐานการกู้ยืม โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ reg.kbu.ac.th ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำคัญการกู้ยืม
13. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
14. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเล่าเรียนด้วยการกู้ยืม
15. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง