ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา เพื่อส่งในวันเซ็นแบบเบิกเงิน 2/2566

การทำกิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ นับตามชั่วโมงที่ทำจริงแต่ไม่เกินที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม
กรุณาศึกษาเงื่อนไขในแต่ละกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำ (เปิดดาวน์โหลดแบบฟอร์มเดือนกรกฎาคม 2566)
ปฎิบัติงานในระหว่างเดือนกรกฎาคม  - พฤศจิกายน 2566 

กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการบริจาคร่างกาย สูงสุด 9 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับทำความสะอาด สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการให้ความรู้ สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 4 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของภายนอกมหาวิทยาลัย สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 5 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการดูแล สูงสุด 6 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 6 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับอาสาสมัคร สูงสุด 18 ชั่วโมง (เฉพาะผู้มีบัตรอาสา)
กิจกรรมที่ 7 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 8 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับการออมเงินกับกอช.สูงสุด 5 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 9 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สูงสุด 4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 10 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับหน่วยงานภายนอก สูงสุด 8 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 11 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ e-learning สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 12 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ถักหมวกเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 13 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ช่วยสร้างขาเทียมช่วยผู้พิการ สูงสุด 18 ชั่วโมง 

กิจกรรมที่ 14 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ขอขวดเป็นของขวัญ สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 15 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ลดละเลิกสารนิโคติน สูงสุด 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 16 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ วัดปากบ่อ สูงสุด 4 ชั่งโมง
กิจกรรมที่ 17 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลิกภาพ สูงสุด 6 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 18 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉิน สูงสุด 12 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 19 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับKBU Adaptive Leadership สูงสุด 4 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 20 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ มารู้จัก QA กันเถอะ สูงสุด 3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 21 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สูงสุด 8 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 22 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ  Kasem open house 2023
กิจกรรมที่ 23 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ออกค่ายอาสา สูงสุด 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 24 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ Dek-KBU for QA สูงสุด 4 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 25 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ปฐมพยาบาล สูงสุด 8 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 26 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ ลอยกระทง สูงสุด 18 ชั่วโมง

 

กิจกรรมที่ 28 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เกี่ยวกับ บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ สูงสุด 18 ชั่วโมง